Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Förmögenhetsskatter

Skatter på förmögenhet (klass 4000 i OECD:s skattestatistik) omfattar löpande skatter och skatter av engångsnatur på förmögenhetsanvändning eller -innehav samt skatter på förmögenhetsöverlåtelse. Till förmögenhetsskatter hör skatter på fast egendom eller nettoförmögenhet, skatter på förändringar i förmögenhetsinnehav på grund av arv eller gåva samt skatter på finansiella transaktioner och kapitaltransaktioner: t.ex. arvs- och gåvoskatten, överlåtelseskatten, fastighetsskatten.

Nettoskattekvot

Nettoskattekvoten fås genom att från skatteutfallet avdra den privata sektorns inkomstöverföringar från den offentliga sektorn och ställa detta i relation till bruttonationalprodukten under samma period.

I inkomstöverföringarna ingår i det här sammanhanget

  • offentliga inkomstöverföringar såsom socialförmåner och -bidrag,
  • investeringsbidrag och övriga kapitaltransfereringar
  • produktsubventioner och andra offentliga subventioner såsom import-, energi- och jordbruksstöd.

Skattekvot

Skattekvoten beskriver skatteutfallet i förhållande till bruttonationalprodukten under samma period.

Skatter och avgifter av skattenatur

Med skatter och avgifter av skattenatur avses i OECD:s skattestatistik obligatoriska, ensidiga avgifter som uppbärs av offentliga sektorn, inbegripet obligatoriska socialskyddsavgifter samt tullar, jordbruksavgifter och sockeravgifter som uppbärs av EU:s medlemsländer för Europeiska unionens räkning.

Skatter på lönesumma och arbetskraft

Skatter på lönesumma och arbetskraft (klass 3000 i OECD:s skattestatistik) omfattar sådana på arbetskraftsstorleken eller lönesummebeloppet baserade skatter som inte ger upphov till en rätt till sociala förmåner. Sådana skatter förekommer för närvarande inte i Finland.

Skatter på varor och tjänster

Skatter på varor och tjänster (klass 5000 i OECD:s skattestatistik) omfattar alla skatter och avgifter som påförs för produktion, tillvaratagande, försäljning, transport, leasing eller distribution av förnödenheter samt för användning av förnödenheter eller utövande av verksamheter, t.ex. mervärdesskatten, alkoholaccisen, bilskatten, fordonsskatten, avfallsskatten.

Belopp som EU uppbär från medlemsstaterna som EU:s egna medel från mervärdesskatt räknas i OECD:s skattestatistik till medlemsstaternas mervärdesskatt. I nationalräkenskaperna upptas dessa belopp som en skatt till EU.

Socialskyddsavgifter

Socialskyddsavgifter (klass 2000 i OECD:s skattestatistik) omfattar alla obligatoriska avgifter som ger rätt att erhålla sociala förmåner i framtiden. De omfattar: a) arbetsgivares socialskyddsavgifter, t.ex. arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringsavgifter, arbetsgivares arbetspensionsförsäkringsavgifter, b) löntagares socialskyddsavgifter, t.ex. löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier, löntagares arbetspensionsförsäkringspremier, löntagares folkpensionsförsäkringsavgift, löntagares sjukförsäkringsavgift, c) självständiga företagares och icke sysselsatta personers socialskyddsavgifter, t.ex. företagares pensionsskyddsavgifter.

Endast obligatoriska socialskyddsavgifter räknas enligt OECD:s skattestatistik till socialskyddsavgifter, varför gruppen inte inbegriper frivilliga socialskyddsavgifter enligt nationalräkenskaperna (en undergrupp i gruppen D.611 faktiska sociala avgifter).

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/kas_sv.html