Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Examen

I universitetsstatistiken gäller uppgifterna om examina hela kalenderåret (1.1-31.12). Examina som avläggs vid universitet är lägre och högre högskoleexamina, licentiatexamina, doktorsexamina, specialläkar-, specialtandläkar- och specialveterinärsexamina. Till de lägre högskoleexamina räknas också speciallärares och studiehandledares fristående studieprestationer.

Heltidsstuderande

I universitets- och högskolestatistiken är den statistiska definitionen av högskolestudier på heltid och på deltid baserad på antalet avlagda studiepoäng. Uppgiften om antalet avlagda studiepoäng bygger på Statistikcentralens uppgifter om studiepoäng under det föregående året. Uppgifterna samlas in av alla universitet och yrkeshögskolor. Studerande som har avlagt 30 studiepoäng eller mer under läsåret klassificeras som heltidsstuderande och de som har avlagt mindre än 30 studiepoäng klassificeras som deltidsstuderande. Alla studerande som har anmält sig som frånvarande klassificeras som deltidsstuderande.

För förstaårets studerande finns det inte ännu någon uppgift om antalet studiepoäng, och de betraktas därför som heltidsstuderande det första läsåret. På grund av studiernas natur beskriver inte uppgifterna om antalet studiepoäng för påbyggnadsstuderande (licentiat-, doktorand-, specialläkar-, specialveterinär-, specialtandläkarstuderande och påbyggnadsstuderande vid yrkeshögskolor) om studierna sker på heltid eller deltid. Då det kalkylerade antalet heltids- och deltidsstuderande bildas, betraktas alla påbyggnadsstuderande som deltidsstuderande.

Ny studerande

From år 2012 avses i universitetsstatistiken med nya studerande sådana studerande som påbörjat sin universitetsutbildning för nuvarande examen vid universitetet i fråga och som studerade den 20 september.

Tidigare avsågs med nya studerande studerande som inskrivits för första gången för lägre eller högre högskoleexamen i vilken som helst utbildning vid universitetet i fråga, och som studerade den 20 september. T.o.m. år 2001 var nya studerande i universitetsutbildning studerande som under kalenderåret påbörjat sin utbildning vid universitetet i fråga.

Studerande

I universitetsstatistiken avses med studerande en person i utbildning som leder till examen. Studerande som avlägger examen är studerande som avlägger lägre och högre högskoleexamen, licentiatexamen, doktorsexamen och yrkesinriktad påbyggnadsexamen. Studerande som avlägger fristående pedagogiska studier för ämneslärare ingår sedan materialåret 1993 i statistiken över utbildning som inte leder till examen.

Uppgifterna om studerande gäller sedan år 2002 situationen den 20 september och inkluderar de studerande som är anmälda till universiteten under höstterminen. Fram till år 2001 gällde uppgifterna om studerande situationen den 31 december.

Universitet

I universitetsstatistiken avses med universitet läroanstalter som hör till läroanstaltstyp 42. Vid universiteten kan man avlägga lägre (kandidat) och högre (magister) högskoleexamina samt vetenskapliga fortsättningsstudier, som är licentiat- och doktorsexamina. Det anordnas också påbyggnadsutbildning vid universiteten och öppen universitetsundervisning.

Universitetsutbildning

Med universitetsutbildning avses utbildning som anordnas vid universitet. Vid universitet kan man avlägga lägre (kandidat) och högre (magister) högskoleexamina samt vetenskapliga fortsättningsstudier, som är licentiat- och doktorsexamina.

Utbildning

Här avses med utbildning utbildning som leder till examen.

Med utbildning som leder till examen (examensinriktad utbildning) avses utbildning som leder till grundskolans hela lärokurs (avgångsbetyg från grundskolan), gymnasieutbildningens hela lärokurs (studentexamen), International Baccalaureate-examen, Reifeprüfung-examen, European Baccalaureate-examen, Gymnasieexamen, grundläggande yrkesexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen, yrkeshögskoleexamen, högre yrkeshögskoleexamen eller universitetsexamen.

Utbildning som leder till examen klassificeras med hjälp av utbildningsklassificeringen.

Utbildning

Organiserad verksamhet med syfte att generera undervisningsbaserad kompetens.

Anmärkning:

Utbildning kan delas in i sådan som leder till examen och sådan som inte leder till examen.

Utbildning som leder till examen; formell utbildning

Med utbildning som leder till examen avses utbildning som leder till grundskolans hela lärokurs, gymnasieutbildningens hela lärokurs, studentexamen, internationell studentexamen, gymnasieexamen, grundläggande yrkesexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen, yrkeshögskoleexamen, högre yrkeshögskoleexamen, lägre högskoleexamen, högre högskoleexamen, licentiatexamen, doktorsexamen eller specialistveterinärexamen.

Utbildningssystem

Utbildningssystemet i Finland har följande sammansättning:

Förskoleundervisning ges i Finland till 6-åringar, i allmänhet i daghem. En del av 6-åringarna får förskoleundervisning i grundskolan. Det har varit obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen från år 2015.

Den grundläggande utbildningen är allmänbildande utbildning som anordnas för hela åldersklassen. Alla barn som är stadigvarande bosatta i Finland är läropliktiga. Läroplikten inleds det år barnet fyller sju år. Läroplikten upphör, då lärokursen i grundläggande utbildning (den 9-åriga grundskolan) är avlagd eller då det gått 10 år sedan läroplikten började. I undantagsfall kan läroplikten på grund av handikapp eller sjukdom börja redan vid 6 års ålder och vara i 11 år. En person som fått avgångsbetyg för grundläggande utbildning kan föregående år eller samma år söka sig till tilläggsundervisning (10 klass).

Utbildning efter grundskolestadiet, dvs. gymnasieutbildning och yrkesutbildning är utbildning på andra stadiet. Gymnasieutbildningen är utbildning som leder till studentexamen. Utbildningen är 3-årig till omfattningen och ger en allmän behörighet för fortsatta studier. Yrkesutbildningen kan endera ha formen av läroanstaltsutbildning eller ske i form av läroavtal. I läroavtalsutbildning äger största delen av studierna rum i samband med praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats. Dessa studier kompletteras med teoretiska studier vid en läroanstalt. Examina är 3-åriga yrkesinriktade grundexamina som också ger en allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskola och universitet.

Yrkes- och specialyrkesexamina är yrkesinriktad fortbildning. Dessa och också grundläggande yrkesexamina kan avläggas som fristående examen som är oberoende av hur yrkeskunskapen har förvärvats och där yrkeskunskapen kan påvisas t.ex. efter utbildning som förbereder för fristående examen eller med stöd av arbetserfarenhet.

Yrkeshögskoleexamina har en omfattning på 3,5-4,5 år och högre yrkeshögskoleexamina som förutsätter arbetserfarenhet är 1-1,5-åriga.

Universitetens lägre högskoleexamina har en omfattning på 3 år och de högre högskoleexamina är 2 år längre. Den som har avlagt en högre högskoleexamen kan fortsätta studierna i forskarutbildning som leder till licentiat- och doktorsexamen.

Utländsk studerande

I statistiken över studerande och examina vid läroanstalterna, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning avses med utländska studerande studerande som den 20 september statistikåret är inskrivna i examensinriktad utbildning vid läroanstalterna och har ett annat medborgarskap än finskt. Till utlänningarna räknas dessutom alla de studerande för vilka uppgiften om medborgarskap saknas. Uppgifterna om utländska studerande i universitetsutbildning gäller fram till år 2001 situationen den 31 december och inkluderar dem som avlagt examen under hösten.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Universitetsutbildning [e-publikation].
ISSN=2324-013X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yop/kas_sv.html