Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.4.2021

Företagsstöden mångdubblades år 2020

Enligt Statistikcentralens uppgifter betalades 1 750 miljoner euro i direkt företagsstöd år 2020, vilket är 268 procent mer än året innan. Av direktstöden betalades 1 278 miljoner euro ut på grund av en försvagning av konjunkturen och 471 miljoner i form av sedvanliga stöd. Beloppet av lånen till företagen minskade med 16 procent och uppgick till 264 miljoner euro. Beloppet av garantier fördubblades till 1 658 miljoner euro, varav 43 procent beviljades på grund av försvagningen av konjunkturen. Företagsstödet omfattade 63 767 företag, av vilka 57 875 företag fick direkt stöd år 2020.

Betalda direkta stöd, lån och beviljade garantier åren 2015–2020

Betalda direkta stöd, lån och beviljade garantier åren 2015–2020

Största delen av stödmottagarna var mikroföretag (69 %) och småföretag (28 %). Sett till näringsgren fanns det flest stödmottagare inom servicenäringarna (47 %) och inom handeln (15 %). Mätt i euro fick småföretagen mest stöd, deras stödsumma ökade också relativt sett mest jämfört med år 2019. Av näringsgrenarna fick servicenäringarna mest direkt stöd, men jämfört med året innan ökade stödbeloppet relativt sett mest inom byggbranschen. Mest stöd på grund av den försvagade konjunkturen betalades till servicenäringarna. Av det direkta stödet på 832 miljoner euro till servicenäringarna betalades 83 procent ut på grund av försvagningen av konjunkturen.

Storleken på företaget inverkade kraftigt på storleken på det stöd som betalas till företaget. Mikroföretagen fick i genomsnitt 14 700 euro i direkt stöd per företag, småföretagen 49 900 euro, de medelstora företagen 136 700 euro och storföretagen 300 800 euro. Industribranscherna fick 66 600 euro i stöd per företag och övriga branscher 26 200 euro.

Statistiken omfattar lån och garantier som beviljats av Finnvera, Business Finlands stöd och lån, Statskontorets kostnadsstöd, KEHA-centrets stöd till förplägnadsföretag samt Arbets- och näringsministeriets, NTM-centralernas och Jord- och skogsbruksministeriets direkta stöd. Lantbruksstöd eller olika skattestöd ingår inte i statistiken. Materialet har behandlats närmare i översikten.


Källa: Statistik över företagsstöd, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Veistämö 029 551 3546, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (159,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över företagsstöd [e-publikation].
ISSN=2489-3307. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrtt/2020/yrtt_2020_2021-04-28_tie_001_sv.html