Källor under hundra år

Den här sidan uppdateras inte längre.

Statistisk årsbok för Finland 1917 (på finska och på franska)Vi har sammanställt en lista över källor som man kan använda när man vill ta del av statistiska siffror från självständighetstiden, delvis också äldre siffror. Statistik som börjar från 1920- och 1930-talen finns också med.

Långa tidsserier finns i databasen StatFin och i de statistiska årsböckerna för Finland. Äldre statistiska publikationer är fritt tillgängliga som pdf-filer i Nationalbibliotekets publikationsarkiv Doria. En del av texterna i de äldre statistiska publikationerna är på finska och svenska, en del bara på finska och franska. En lista på publikationernas titlar finns på finska.

Befolkning

Handel

Hälsa och dödsorsaker

Jord- och skogsbruk samt fiske

Kultur

Miljö och naturresurser

Nationalräkenskaper

Priser och kostnader

Rättsväsende

Transport

Utbildning

Val

Statistiska uppgifter om Helsingforsregionen

Statistiska uppgifter om Helsingforsregionen finns också i webbtjänsten Helsingin seudun aluesarjat. Tjänsten har utarbetats av kommunerna i huvudstadsregionen och Statistikcentralen svarar inte för dess innehåll. Tjänsten är helt finskspråkig. Helsingfors stads statistiska årsböcker för åren 1905–2008 finns också på nätet som pdf-filer.