Finland bland de ledande i världen

Finland är litet bland världens länder. Finlands befolkning är bara 0,07 procent av världens befolkning och arealen en lika stor andel av världens totala areal. Men också ett litet land kan ta en plats bland täten och det har Finland gjort: i internationella jämförelser av positiva fenomen ligger Finland ofta i täten tillsammans med de övriga nordiska länderna.

Det självständiga Finlands 100-årsjubileum till ära sammanställde vi en lista med jämförelser, där Finland är bland de ledande i världen. Den underliggande listan uppdaterades sista gången 5.12.2018, den sista dagen då Finland var hundra år. En uppdaterad lista finns på sidan Självständighetsdag 2019

Samhället

Finland är världens stabilaste stat.
The Fund for Peace, Fragile States Index 2018

Finland är det friaste landet i världen, jämsides med Norge och Sverige.
Freedom House, Freedom in the World 2018

Finland är världens tryggaste land.
Världsekonomiskt forum (WEF), The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017

Finland är det fjärde bästa landet i världen.
The Good Country Index, Results

Finland har världens bästa förvaltning.
Legatum Institute, The Legatum Prosperity Index 2018: Finland

Polisen i Finland och den inre säkerheten är som helhet sett de nästa i världen.
The International Police Science Association, World Internal Security and Police Index

Finland har minst organiserad kriminalitet i världen.
Världsekonomiskt forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2018: Organized crime

Vid sidan av norrmännen och islänningarna upplever finländarna näst minst otrygghet i världen.
Undersökningsföretaget Gallup, Law and Order Index 2018

Finland har världens mest oberoende rättsväsende.
Världsekonomiskt forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2018: Judicial independence

Finländarna röstar, efter danskarna, i de friaste och mest tillförlitliga valen.
Pippa Norris, Thomas Wynter och Sarah Cameron, Electoral Integrity & Campaign Media: The Electoral Integrity Project 2018 mid-year update (The Electoral Integrity Project, Universitetet i Sydney & Harvard-universitetet)

Finland har tredje minst korruption i världen.
Transparency International, Corruption Perceptions Index 2017

Finland är det tredje mest välmående landet i världen.
Legatum Institute, The Legatum Prosperity Index 2018: Finland

I Finland är skyddet för äganderätten bäst i världen.
Världsekonomiskt forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2018: Property Rights

I Finland är tillgången till myndighetsinformation den bästa inom EU.
Center for data innovation, The State of data innovation in the EU

Finland har världens stabilaste banker.
Världsekonomiskt forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2018: Soundness of banks

Pensionssystemet i Finland är tredje bäst i världen. (I jämförelsen ingick 34 länder).
Mercer, Melbourne Mercer Global Pension Index 2018

Finländarna har den tredje största personliga friheten och valfriheten i världen.
The Social Progress Imperative, 2018 Social Progress Index: Finland

Finland har världens fjärde bästa pressfrihet.
Reportrar utan gränser, 2018 World Press Freedom Index: Ranking

Näst efter Danmark och Sverige är Finland det socialt mest rättvisa landet i EU.
D. Schraad-Tischler & C. Schiller: Social Justice in the EU – Index Report 2017 (Bertelsmann Stiftung 2017)

Finland är det tredje mest utvecklingsvänliga landet av de rika länderna vid jämförelse av politik som gynnar fattiga länder.
Centre for Global Development, The Commitment to Development Index 2018 (CDI)

Finland är det bästa landet i världen när man jämför mänsklig välfärd.
Sustainable Society Index, Main results 2016

Finland är världens tredje bästa land i att följa legalitetsprincipen.
The World Justice Project, Rule of Law Index 2017–2018

Finland är världens bästa land när det gäller att skydda människors grundläggande rättigheter.
The World Justice Project, Rule of Law Index 2017–2018

Nöjdhet och förtroende

Finland är det lyckligaste landet i världen.
Sustainable Development Solutions Network, World Happiness Report 2018

Finländarna är näst mest nöjda med sitt liv av européerna.
Eurostat, Percentage of the population rating their satisfaction as high, medium or low

Finländarna nöjdast inom EU med sitt boende.
Eurostat, Percentage of the population rating their satisfaction as high, medium or low

Av medborgarna inom EU är finländarna de som näst oftast har en närstående som man kan ty sig till vid behov.
Eurostat, Persons having someone to rely on in case of need

Finländarnas förtroende för polisen är störst i Europa samt näst störst för det politiska systemet och rättssystemet.
Eurostat, Average rating of trust

Finländarna litar på nyheterna mest i världen. (I jämförelsen ingick 37 länder).
Reuters Institute, Digital News Report 2018

Finländarnas förtroende för andra människor är störst i Europa.
Europeiska kommissionen, Fairness, inequality and inter-generational mobility: Social Capital: Trust in people

De finländska konsumenternas förtroende för ekonomin är näst starkast i Europa.
Europeiska kommissionen, Business and consumer surveys

Jämställdhet

Finland är det tredje jämställdaste landet i världen.
Världsekonomiskt forum (WEF), Global Gender Gap Index 2017

Finland är det näst mest jämställda landet i EU när det gäller kvinnors och mäns deltagande i arbetslivet.
The European Institute for Gender Equality (EIGE), Gender Equality Index 2017: Work / Participation  

Finländska kvinnors jämställdhet i arbetslivet är det fjärde bästa i världen.
The Economist, The Glass-Ceiling Index 2018

I Finland är fördelningen av makten mellan könen det tredje mest jämställda i EU.
The European Institute for Gender Equality (EIGE), Gender Equality Index 2017: Power  

Finland har tredje mest kvinnliga riksdagsledamöter i Europa.
Inter-Parliamentatary Union (IPU), Women in Politics 2017

Finland har det näst lägsta fattigdomsgapet inom OECD
OECD, Poverty rate

Finland har de femte lägsta inkomstskillnaderna inom OECD.
OECD, Income inequality

Miljö och energi

I Finland är luften renast i världen.
Meteorologiska institutet, Finland i topp i WHO:s statistik över luftkvaliteten

Finland är världens vattenrikaste land.
Universitetet i Keele, The Water Poverty Index: an International Comparison

Finland har den minsta risken i världen att utsättas för naturkatastrofer jämsides med Bahrain, São Tomé och Príncipe och Singapore.
Inter-Agency Standing Committee (IASC) och Europeiska kommissionen, INFORM Global Risk Index Results 2018

Finland har mest skogar i Europa.
FAO, Global Forest Resources Assessment

Finland har tredje mest myrar i Europa.
Eurostat, Wetlands cover 2% of the EU's land

I Finland är andelen förnybar energi av slutanvändningen av energi näst störst bland EU-länderna.
Eurostat, Share of energy from renewable sources in the EU Member States

Utbildning och humankapital

Finland har mest humankapital i världen. 
The Lancet, Measuring human capital: a systematic analysis of 195 countries and territories, 1990–2016

Finland är bland de ledande länderna i utbildning inom OECD.
OECD, Better Life Index: Education

Utbildningen i Finland tillgodoser framtida behov tredje bäst i världen.
Economist Intelligence Unit (EIU) & Yidan Prize, Worldwide Educating for the Future Index

I en jämförelse av livslångt lärande placerar sig Finland på tredje plats bland EU-länderna.
Europeiska kommissionen, European Innovation Scoreboard 2018: Lifelong learning

Finland är världens mest läskunniga land.
J. W. Miller och M. C. McKenna, World's Most Literate Nations: Rank Breakdown

Finländska vuxna är näst bäst på att läsa och räkna bland OECD-länderna.
lähde, How's Life? 2017: Measuring Well-being, Education and skills: adult skills

Finländarna är Europas näst flitigaste användare av bibliotek.
The European Bureau of Library, Public Libraries – Statistics

Informationssamhälle och konkurrenskraft

Finland är näst bäst i världen på att utnyttja informations- och kommunikationsteknik för att stärka konkurrenskraften och välfärden.
Världsekonomiskt forum (WEF), Global Information Technology Report: Networked Readiness Index

Finland har de bästa offentliga e-tjänsterna i EU.
Europeiska kommissionen, Indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) 2018: Finland

Finland har det största digitala humankapitalet i Europa.
Europeiska kommissionen, Indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) 2018: Finland

Finland har näst mest trådlösa bredbandsabonnemang per invånare bland OECD-länderna.
OECD, Wireless mobile broadband subscriptions

Finländarna använder mest mobildata per abonnemang.
OECD, Digital Economy Outlook 2017

Bland OECD-länderna är det i Finland vanligast att företag har egna webbsidor.
OECD, Digital Economy Outlook 2017

Finland är Europas tredje bästa land för företagsverksamhet.
European Chamber, Best European countries for business 2018

Finland har världens tredje bästa ekonomiska miljö för företagstillväxt.
Grant Thornton, Global Dynamism Index 2015

Företagsetiken i Finland är näst bäst i världen.
Världsekonomiskt forum (WEF), The Global Competitiveness Report 2017–2018: Corporate Ethics

Finland är det näst bästa landet i världen inom cleantech. (I jämförelsen ingick 40 länder).
WWF & Cleantech Group, The Global Cleantech Innovation Index 2017

Finlands hållbara konkurrenskraft är den fjärde bästa i världen.
SolAbility, The Global Sustainable Competitiveness Index 2017

Barnens välfärd och skolgång

Finland är det näst mest rättvisa landet för barn.
Unicef, Fairness for Children: A league table of inequality in child well-being in rich countries

Finland är världens näst bästa land för flickor.
Rädda barnen, Every last girl: Girl’s opportunity index

I Finland har barn den femte mest tryggade barndomen i världen.
Rädda barnen, The Many Faces of Exclusion: End of Childhood, Report 2018

Finländska unga (11–15 år) är fjärde nöjdast med livet av unga i välfärdsstater.
Unicef, Child Well-being in Rich Countries: A comparative overview

Finländska 15-åringar är tredje nöjdast med livet vid en jämförelse med jämnåriga i OECD-länderna.
OECD, PISA 2015 Results, Students’ Well-Being

Finländska fjärdeklassares kunnande i naturvetenskaper är näst bäst bland OECD-länderna.
M. O. Mullis, I. V. S. Mullis, P. Foy & M. Hooper, TIMSS 2015 International Results in Science

Finländska 15-åringar är andra bäst i läsförståelse och tredje bäst i naturvetenskap bland OECD-länderna.
Undervisnings- och kulturministeriet, PISA 2015: Finländska unga fortfarande på toppen, trots resultatnedgång

Hälsa

Finland är bland de 25 ledande länderna i världen om man ser till förväntad livslängd för nyfödda. Skillnaderna bland länderna i täten är små.
WHO, Life expectancy

Bland OECD-länderna föds det i Finland minst barn som är underviktiga (under 2 500g).
OECD, Low birth weight

I Finland är mödrarnas och barnens välfärd näst bäst i världen.
Rädda barnen, State of the World´s Mothers 2015, 16th annual report

Finland har världens tredje minsta spädbarnsdödlighet (avlidna barn under ett år).
FN, SDG Indicators, Infant mortality rate

Finland har jämsides med Grekland, Island och Polen den lägsta mödradödligheten i världen.
WHO, World Health Statistics 2018: Monitoring health for the SDGs

Finland har det näst lägsta totala dödstalet för cancer inom EU.
OECD, Health at a Glance: Europe 2018: Mortality from cancer

Rökning bland vuxna är i Finland näst mest sällsynt bland EU-länderna.
OECD, Health at a Glance: Europe 2018: Adults smoking daily

Andelen personer som motionerar aktivt är större i Finland än i något annat EU-land.
Eurostat, How much do Europeans exercise?

Huvudstaden

Helsingfors är den tredje bästa staden att leva och bo i. (I jämförelsen ingick 65 städer.)
Metropolis, The Best Cities to Live in (2016)

Helsingforsarna är vid sidan av stockholmarna nöjdast med sin bostadsort av invånarna i EU:s huvudstäder.
Europeiska kommissionen, Quality of Life in European Cities 2015

Helsingfors är världens näst mest lockande stad för startup-företag.
Nestpick, Startup Cities Index

Helsingfors är den jämställdaste staden i Europa. (I jämförelsen ingick 33 städer).
Spotahome, Equality in Europe

Helsingfors är den femte bästa staden på att värva kunnig arbetskraft.
INSEAD, Global Cities Talent Competitiveness Index 2018 Rankings

Helsingfors är den tredje bästa staden på teknologi, innovationer och företagsverksamhet. (I jämförelsen ingick 40 städer.)
J. Gibson, M. Robinson & S. Cain, CITIE – City Initiatives for Technology, Innovation and Entrepreneurship (Nesta, Accenture & Catapult 2015)

Helsingfors placerar sig på fjärde plats bland europeiska städer i fråga om stöd av digitala företag och företagare.
Nesta, European Digital City Index 2016

I Helsingfors är det lättast och trevligast att röra sig av de stora städerna i Europa. (i jämförelsen ingick 20 städer).
Politico, Urban Mobility Index

Helsingforsarna är andra nöjdast med kulturtjänsterna av invånarna i EU:s huvudstäder.
Eurostat, Satisfaction with cultural facilities in EU capital cities

Helsingfors är världens hederligaste stad.
Det Bästa, Most Honest Cities

Helsingfors-Vanda flygplats är världens bästa.
Lonely Planet, Helsinki takes the world’s best airport award for 2016

Också i det följande ligger vi i täten

I Finland finns tredje mest plats per person i Europa.
Eurostat, Population density, persons per km²

Finländarna dricker mest kaffe i världen per person.
International Coffee Organization, Coffee Trade Statistics

Finländarna dricker mest mjölk i världen per capita.
Mjölk och hälsa, Maidon kulutus maailmalla 2015 (Konsumtionen av mjölk i världen 2015)

Finland har flest medaljer i sommarolympiader per capita.
Medals per Capita, Total Medals per Capita: All Time (Summer)

Finländska vuxnas språkkunskaper i engelska är sjätte bäst i världen i en jämförelse av 80 länder.
Education First (EF), EF English Proficiency Index

Det finska passet är det tredje mäktigaste i världen. Det kan användas utan visum vid resor till 187 länder.
Passport Index, Global Passport Power Rank 2018

I Finland finns det näst flest öar i världen.
WorldAtlas, Which Country Has the Most Islands?

I Finland finns det flest heavy metal-grupper per invånare i världen.
Big Think, A World Map of Heavy Metal Density