Nyheter 10.1.2023

En ny sektorindelning trädde i kraft vid årsskiftet

Välfärdsområdenas egentliga verksamhet inleddes 1.1.2023 och i och med det har en ny sektorindelning trätt i kraft. Ändringen i sektorindelningen gäller sektorn Offentliga samfund, där välfärdsområdena klassificeras som en undersektor till Lokalförvaltning. 

Sektorn Lokalförvaltning fick ny struktur

Sektorindelningen 2023 ersätter den tidigare klassificeringsstandarden Sektorindelningen 2012. Sektorindelningen baserar sig på den klassificeringsstruktur som fastställs i Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 2010).  

I den nya klassificeringen har sektorn Lokalförvaltning fått en ny struktur i och med de nationella klassificeringsbehov som välfärdsområdena fört med sig. Nytt inom sektorn Lokalförvaltning är införandet av mellannivåer. Med hjälp av dem kan man i statistiken ge separata helhetsbilder av välfärdsområdena och kommunhelheten. Innehållet i de övriga sektorklasserna har inte ändrats i samband med revideringen. 

Siffernivåerna preciseras i den nya sektorindelningen

I den nya sektorindelningen har lokalförvaltningen preciserats till klasser på sexsiffernivå. 

För lokalförvaltningssektorn (S.1313) har det bildats två nya femsiffriga mellannivåer (S.13131 Lokalförvaltning exkl. Välfärdsområdesförvaltning och S.13132 Välfärdsområdesförvaltning) under vilka sammanlagt sju preciserande sexsiffernivåer har skapats. Välfärdsområdesförvaltningen delas in i välfärdsområden, välfärdssammanslutningar och övriga enheter hänförliga till välfärdsområdesförvaltning. De underklasser som tidigare hört till lokalförvaltningen är däremot oförändrade till innehållet jämfört med den tidigare klassificeringsstandarden, trots att kodningen har ändrats.

Den nya Sektorindelningen 2023 med definitioner finns på Statistikcentralens webbplats. Klassificeringen innehåller nomenklaturen (koder och klassnamn) och definitioner av klasserna på svenska, finska och engelska.

Vad är sektorindelningen? 

Sektorindelningen är en grundläggande klassificering inom ekonomi- och samhällsstatistik. Den används för att dela in beslutsfattande enheter i klasser som är likartade i fråga om verksamhet, finansieringssätt, ägartyp och juridisk form.

Sektorindelningen 2023 finns också i tjänsten Kodlistor

Förfrågningar: Teemu Koskiniemi, tfn 0295 513467, rahoitus.tilinpito@stat.fi