Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Pressmeddelande 25.8.2009

Kvinnorna når inte toppbefattningarna

Även om kvinnorna i Finland har högre utbildning än männen och nästan hälften av alla sysselsatta är kvinnor, är kvinnorna ändå i minoritet i de högsta ledande positionerna. Det finns ett stort antal kvinnor i chefsställning, men av direktörerna och de högre tjänstemännen är något under en tredjedel kvinnor. I börsbolagens styrelser var andelen kvinnor bara 12 procent år 2008.

Bland annat dessa uppgifter framgår av Statistikcentralens publikation Vallan tasa-arvoa. Naiset ja miehet päätöksenteossa (ung. Makt och jämställdhet. Kvinnor och män i beslutsfattandet.) I publikationen granskas jämställdheten mellan kvinnor och män i det politiska beslutsfattandet samt i ledningsorganen inom den offentliga och privata sektorn. Uppgifterna i publikationen har samlats in ur Statistikcentralens statistik och undersökningar samt ur ett flertal andra källor.

I kommunerna når de kvinnliga cheferna inte kommundirektörsnivå

Enligt undersökningen om arbetsförhållanden år 2008 är kvinnor i chefsställning vanligare i Finland än i övriga europeiska länder. 40 procent av de finländska löntagarna har en kvinnlig chef. Bland löntagarna inom kommunsektorn har ungefär två tredjedelar en kvinna som chef.

Flest kvinnliga direktörer finns det i organisationer och kommuner. Ändå finns det fortfarande t.ex. väldigt få kvinnliga stads- och kommundirektörer. År 2008 var kvinnornas andel av kommundirektörerna 16 procent och av stadsdirektörerna 11 procent. Bara två av landskapsdirektörerna var kvinnor.

Stads- och kommundirektörer 2008

Få kvinnor i börsbolagens styrelser, i politiken också framgångsrika kvinnor

År 2008 var andelen kvinnor i de hundra största börsbolagens ledningsgrupper 16 procent. Av alla börsbolag hade bara hälften en kvinna i styrelsen. Bland börsbolagen hade kvinnorna styrelseposter främst i företag där statens och kommunernas innehav är starkt. I de statliga börsbolagen var andelen kvinnor i styrelserna 30 procent. Skogsbolag, stora banker och försäkringsbolag kontrollerades av män, medan kvinnlig representation saknades.

Storleken på börsbolaget inverkar på den kvinnliga representationen, då kvinnornas andel i styrelserna i större börsbolag var omkring en femtedel, medan deras andel i medelstora och små börsbolag var under tio procent. I totalt 61 små börsbolag hade 42 ingen kvinnlig ledamot i styrelsen.

I politiken har kvinnornas andel ständigt ökat. För närvarande är kvinnornas andel av riksdagsledamöterna och ledamöterna av statsrådet 42 procent resp. 60 procent. Av de finländska ledamöterna av Europaparlamentet är 62 procent kvinnor. Under de senaste åren har kvinnornas andel ökat bland ordförandena och vice ordförandena för riksdagspartierna till mer än 50 procent, även om de flesta kvinnor har vice ordförandeposten. Riksdagens talmän är alla män och av ordförandena för riksdagsutskotten är en femtedel kvinnor.

Källa: Vallan tasa-arvoa. Naiset ja miehet päätöksenteossa. (ung. Makt och jämställdhet. Kvinnor och män i beslutsfattande) Statistikcentralen.
Publikationen kan beställas på Statistiktorget och försäljning myynti@stat.fi.

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma