Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Pressmeddelande 5.7.2011

4,4 procent av Finlands landareal bebyggd mark

Den bebyggda markens andel av Finlands landareal var 4,4 procent år 2010. Av landarealen var 77 procent skogs- och tvinmark, nästan 9 procent jordbruksmark och 10 procent övrig mark. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens publikation över miljöstatistik 2011.

Om man ser till hela landet har markanvändningen bara förändrats lite jämfört med år 2005. Andelen bebyggd mark har ökat relativt sett mest, medan andelen jordbruksmark minskat något.

Den bebyggda markens andel varierar kraftigt i de olika landskapen. Andelen är tydligt störst i Nyland, nästan 13 procent. I de övriga landskapen varierar andelen bebyggd mark från en procent i Lappland till 9 procent i Kymmenedalen. De mest bebyggda kommunerna i Finland är Grankulla och Helsingfors, där den bebyggda markens andel är över hälften av landarealen.

Andelen bebyggd mark av landarealen efter landskap

Av Kajanaland nästan 90 procent skog

Skogsandelen är störst i Kajanaland, nästan 90 procent. I fem av Finlands 19 landskap är skogsandelen över 80 procent av landarealen, och som lägst är andelen minst 60 procent. De mest skogiga kommunerna i Finland är Pello och Heinävesi, där skogsandelen är nästan 93 procent.

Av de europeiska länderna är det bara i Finland som skogens andel av landarealen överstiger 70 procent. Näst mest skog finns det i Sverige, Slovenien, Lettland och Estland. Inom hela EU är skogsandelen 37 procent av landarealen.

Egentliga Finland har mest åkrar av landskapen i Finland. Av dess landareal är 30 procent odlingsmark. Därefter följer Nyland, Egentliga Tavastland och Satakunta, där andelen odlingsmark är över 20 procent.

Av Finlands totalareal är drygt 10 procent inlandsvatten. Av Södra Savolax areal täcks en fjärdedel av vatten och av Södra Karelen en femtedel. I dessa landskap finns också de kommuner som har de flesta sjöarna i Finland. Av arealen i Taipalsaari är mer än hälften vatten och i Säkylä 40 procent.

Lantmäteriverket har bildat uppgifterna om markanvändning på basis av materialet över geografisk information inom myndigheternas gemensamma projekt SLICES. Den största delen av primäruppgifterna är från år 2010.

Ett mångsidigt samlingsverk om miljön

Den miljöstatistiska årsboken innehåller statistiska uppgifter om ämnen med anknytning till livsmiljön. Boken omfattar statistikuppgifter om de miljökonsekvenser som människan förorsakar och om samhällets åtgärder för att skydda miljön.

Den 216-sidiga boken behandlar bl.a. växthusgasutsläpp och andra luftutsläpp, vattendragens belastning och tillstånd, avfall, skogar, totalanvändningen av naturresurser, trafik, energi, miljöbeskattning, miljöskyddsutgifter samt européernas inställning till miljöfrågor. Årsboken innehåller uppgifter om Finland, som bygger på senaste material, samt jämförelseuppgifter om världen i övrigt.

Källa: Ympäristötilasto – Vuosikirja 2011 (ung. Miljöstatistik – Årsbok 2011). Statistikcentralen. Pris 55 euro. Publikationen kan beställas från Statistikcentralens försäljningstjänst (09) 1734 2011, myynti@stat.fi.

Förfrågningar: Raija Tulokas (09) 1734 3419, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds