Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Pressmeddelande 29.8.2011

Datainsamlingen för den internationella vuxenundersökningen (PIAAC) inleds

Finland deltar i OECD:s internationella vuxenundersökning. I undersökningen utreds de grundläggande kunskaper och färdigheter som vuxenbefolkningen behöver i olika livsområden och hur kunskaperna utnyttjas till vardags i arbetet och under fritiden. I undersökningen deltar 25 länder.

I PIAAC-undersökningen kartläggs vuxnas läskunnighet, matematiska färdigheter och förmåga att lösa problem. Uppgifter insamlas från personer i åldern 16–65 år – yrkesverksamma, arbetslösa, pensionärer, hemmavarande och studerande. Samtidigt fås ny information om finländarnas utbildning, agerande som medborgare och i arbetslivet samt alla dessa faktorers samband med den ekonomiska och sociala välfärden.

Utifrån resultaten kan vuxnas kompetens utvecklas på ett mångsidigt sätt. Undersökningens resultat kan utnyttjas av finländska utbildare, beslutsfattare och forskare. Resultaten ger en kunskapsbas för planeringen av framtidens utbildnings- och arbetskraftspolitik.

Statistikcentralen inleder datainsamlingen i början av september 2011 och avslutar den våren 2012. Målsättningen är att intervjua 5 000 finskspråkiga och 300 svenskspråkiga personer. Alla svar är konfidentiella och enskilda svar kommer inte att kunna urskiljas i undersökningens resultat. De första undersökningsresultaten publiceras år 2013.

PIAAC-undersökningen finansieras av undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet. Undersökningen utförs i samarbete mellan Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet och Statistikcentralen.

Förkortningen PIAAC kommer från Programme for the International Assessment of Adult Competencies.

Förfrågningar:
professor Antero Malin, Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet,
tfn 050 411 6551
forskaren Marko Ylitalo, Statistikcentralen, tfn 09 1734 3560 (datainsamlingen)
undervisningsrådet Petri Haltia, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 09 1607 7457
konsultativa tjänstemannen Varpu Weijola, arbets- och näringsministeriet,
tfn 010 60 48029
undervisningsrådet Reijo Laukkanen, Utbildningsstyrelsen, tfn 040 348 7943

Bilaga: Antalet intervjupersoner efter landskap och kommun (pdf, 151 kb, 3 s.)