Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Pressmeddelande 14.9.2011

Allt fler unga flickor omhändertas

Något fler pojkar än flickor är placerade utanför hemmet via barnskyddet, men andelen flickor av all nya placeringar har ökat under de senaste åren. Också andelen omhändertagna unga flickor har ökat klart. År 2009 omhändertogs 453 pojkar och 580 flickor i åldern 15–17 år. Uppgifterna framgår ur Statitikcentralens nya publikation "Nuori tasa-arvo" (på svenska: Ung jämställdhet), som beskriver de ungas ställning i det finländska samhället.

Antalet nya omhändertaganden och brådskande placeringar av 15–17-åringar åren 1992–2009

Pojkar upplever sin hälsa som bättre än flickor

Pojkar upplever sitt hälsostillstånd som bättre än vad flickor gör. Flickorna har oftare olika symtom som trötthet, huvudvärk samt värk i nacke och axlar. Nedstämdhet är vanligast bland flickor i högstadiet, något under en femtedel lider av nedstämdhet.

Under de senaste tio åren har det skett en ökning av antalet unga som får vård på en psykiatrisk inrättning. För tio år sedan uppgick antalet intagna för psykiatrisk vård i åldern 15–17 till 1 050, år 2009 var antalet redan nästan 1 600. Samtidigt hade flickornas andel av de intagna i denna åldersgrupp ökat till 64 procent.

Unga män råkar klart oftare ut för olycksfall än kvinnor. Särskilt riskbenägna är män i åldern 16–24 år, som mer än dubbelt så ofta som kvinnor råkar ut för olyckor som kräver sjukhusvård. Dödligheten bland 15–29-åriga män är 2,5 gånger så stor som bland kvinnor i samma ålder. De vanligaste dödsorsakerna i denna åldersgrupp är olyckor och våld.

Unga väljer fortfarande traditionella manliga och kvinnliga yrken

Nästan alla som gått ut grundskolan fortsätter sina studier, likaså nästan alla studenter. De som går direkt ut på arbetsmarknaden från grundskolan placerar sig som lagerarbetare eller städerskor, de som kommer ut på arbetsmarknaden genast efter studentexamen som försäljare eller väktare. Efter en yrkesexamen fortsätter kvinnor oftare än män sina studier, medan män vidareutbildar sig något oftare efter universitetsexamen.

Personer under 30 år placerar sig fortfarande ganska traditionellt i manliga och kvinnliga yrken – särskilt de som avlagt yrkesutbildning eller yrkeshögskoleutbildning. I vissa yrken håller könsfördelningen emellertid på att ändras. I sjukskötaryrket och speciellt i kockyrket har andelen unga män ökat, medan andelen kvinnor ökat i psykolog- och läkaryrkena samt i statsförvaltningens specialistyrken.

Mindre löneskillnader mellan könen i början av karriären

Typiskt för ungas sysselsättning är att de perioder då de arbetar, söker arbete och studerar överlappar varandra. Likaså är det vanligt med icke typiska anställningsförhållanden och arbetstider. Även om de ungas relativa lön under 2000-talet sjunkit i förhållande till den allmänna lönenivån, är de finländska ungas begynnelselöner bättre än i de europeiska länderna i genomsnitt. God utbildning förbättrar de ungas lönenivå i Finland.

Bland unga som inleder sin yrkeskarriär har löneskillnaden mellan könen krympt. En heltidsarbetande kvinna i åldern 25–29 år tjänade år 2009 i genomsnitt 89 procent av månadslönen för en ung man i samma ålder. För alla löntagares del var kvinnornas löner något under 81 procent av männens löner.

Enligt intervjuundersökningar är unga starkt inriktade på att komma ut i arbetslivet. Klart fler unga än för 20 år sedan anser förvärvsarbete vara ett ytterst viktigt livsområde. I synnerhet för unga kvinnor har arbetet och utveckling i arbetet blivit allt viktigare. Unga förbinder sig också mer till sin arbetsplats än för 20 år sedan.

En mångsidig bild av unga i Finland

Publikationen granskar 15–29-åriga kvinnors och mäns ställning i det finländska samhället. I artikelsamlingen finns information om bl.a. de ungas boende, utbildning, arbetsliv, hälsa, levnadssätt och hobbyer. Publikationen innehåller också internationella jämförelseuppgifter.

Artikelförfattarna kommer från Statistikcentralen, Institutet för hälsa och välfärd, Rättspolitiska forskningsinstitutet, Nätverket för ungdomsforskning, Östra Finlands universitet och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Källa: Nuori tasa-arvo. (Ung jämställdhet). Statistikcentralen
Pris 55 euro. Beställningar: Statistikcentralens försäljningstjänst (09) 1734 2011, myynti@stat.fi.

Förfrågningar: planerare Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma