Nyheter 4.6.2015

Information om Finland i fickformat

Statistikcentralens nyutkomna Finland i siffror 2015 är ett infopaket i fickformat på 50 sidor med fakta om Finland och finländarna. Publikationen tillhandahåller central information i form av statistik och grafiska figurer med anknytning till befolkning, ekonomi, levnadsförhållanden och kultur. Också internationella jämförelseuppgifter ingår.

Fickstatistiken Finland i siffror 2015 finns på tre språk: finska, svenska och engelska.

Ett urval av fickstatistikens uppgifter:

  • Finlands folkmängd var i slutet av förra året 5 471 753 personer. Folkmängden ökade med 20 483 personer från året innan.
  • Antalet sysselsatta av befolkningen var i fjol nästan 2,5 miljoner. Den privata sektorn sysselsatte 72, kommunsektorn 22 och staten 6 procent. Jämfört med år 2000 har antalet sysselsatta ökat med 72 000 inom den privata sektorn och med 48 000 inom kommunsektorn. Inom statssektorn har antalet sysselsatta minskat med 12 000 personer.
  • I fjol var totalt 232 000 personer arbetslösa. Av dem var nästan 23 procent långtidsarbetslösa, dvs. arbetslösheten hade varat i minst 12 månader utan avbrott.
  • År 2013 var antalet studerade i utbildning som leder till examen 1,3 miljoner av vilka 13 procent studerade inom universitetsutbildning.
  • År 2013 var antalet personer som hade en examen störst i åldersgruppen 35–39-åringar. Av dem hade 87,2 procent en examen.
  • Tillverkningsföretag var den största näringsgrenen år 2013 mätt med både omsättning och antal anställda. Flest företag fanns det inom jord- och skogsbruk samt fiske.
  • I fjol gick nästan hälften av alla finländarnas fritidsresor till utlandet till Estland, Sverige och Spanien.
  • Finlands viktigaste handelspartner år 2014 var Tyskland, Ryssland och Sverige. Handelsbalansen med Ryssland hade ett underskott på 4 miljarder euro. Rysslands andel av Finlands hela import var 15 procent och av exporten 8 procent.
  • År 2013 uppgick utgifterna för hälso- och sjukvård till 18,5 miljarder euro. Specialiserade sjukvårdens andel av utgifterna var 37 procent och primärvårdens 17 procent. Till institutionsvården för äldre gick 4 procent av alla hälso- och sjukvårdsutgifter, vilket är 42,7 miljoner euro mindre än året innan.
  • Den offentliga sektorns skuld översteg i fjol 60 procent av bruttonationalprodukten i 16 av de 28 EU-länderna. Grekland hade den största skuldkvoten av EU-länderna, 177 procent, och Estland den minsta, 11 procent av bruttonationalprodukten. I Finland var statens skuldkvot 59 procent.

Finland i siffror finns också som pdf-publikation och webbtjänst på finska, svenska och engelska på Statistikcentralens webbplats.

Publikationen kan beställas via Edita Publishing Ab:s kundtjänst på numret 020 450 05 eller via Editas nätbokhandel.

Förfrågningar: Nina Koivula 029 551 3676