Pressmeddelande 22.3.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i februari 2005

- Antalet sysselsatta 40 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 66,7 procent
- Antalet arbetslösa 8 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 9,2 procent, 237 000 personer arbetslösa
- 43 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i februari 40 000 personer fler än året innan. Antalet löntagare ökade, men antalet företagare var nästan oförändrat. Sysselsättningen ökade inom den privata sektorn, medan antalet arbetsplatser minskade inom den offentliga sektorn. Jämfört med februari året innan ökade sysselsättningen inom industrin, byggverksamheten, företagstjänster samt inom social- och hälsovårdstjänster. Antalet arbetsplatser minskade inom transport, finansierings- och försäkringsverksamhet samt utbildning. Antalet arbetsplatser ökade inom Södra och Västra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15 - 64-åringar, var i februari 66,7 procent. Detta var 1,1 procentenheter högre än året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 1,2 procentenheter till 65,8 procent och för män med 0,9 procentenheter till 67,6 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var 67,5 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2/2004 - 2/2005, tusen personer

Februari 2005 Februari 2004 FÖRÄNDRING, %
2/04 - 2/05
Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 348 2 308 1,7
- löntagare 2 060 2 023 1,8
- företagare och företagarfamiljemedlemmar 288 285 1,2
Relativt sysselsättningstal, % 66,7 65,6 1,1 2
Arbetslösa1 237 229 3,5
Relativt arbetslöshetstal, % 9,2 9,0 0,2 2
Arbetskraften totalt 2 585 2 537 1,9
Arbetskraftsandel, % 65,6 64,5 1,1 2
Utanför arbetskraften totalt 1 357 1 395 -2,7
- studerande 383 391 -2,1
- i hushållsarbete 85 101 -16,0
latent arbetssökande av personer utanför arbetskraften
73 89 -17,9
Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
Arbetslösa arbetssökande 290 300 -3,3
- arbetslösa längre än ett år 74 72 2,5
Sysselsatta genom åtgärder 35 35 -1,8
I arbetskraftsutbildning 33 33 -0,4
I arbetspraktik, arbetsalternering 21 21 3,1
Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 43 35 23,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendation
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i februari 237 000 arbetslösa, dvs. 8 000 fler än för ett år sedan. Förändringen ryms inom felmarginalen (± 15 000). Det relativa arbetslöshetstalet var 9,2 procent, då det året innan var 9,0 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet var 9,0 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor var i februari 9,1 procent och för män 9,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs.15 - 24-åringar, var det samma som året innan, dvs. 21,6 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet för unga var 20,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, 7,5 procent, och högst i Östra Finlands län, 14,0 procent. Bland näringsgrenarna var det relativa arbetslöshetstalet högst inom byggverksamheten, 13,1 procent.

I slutet av februari 2005 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 290 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 10 000 lägre än i februari i fjol. Arbetslösheten sjönk från året innan inom alla TE-centralsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var det samma som i februari året innan. Åtgärderna gällde 3,4 procent av arbetskraften. Det fanns 31 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 3 000 mindre än i februari i fjol. I februari anmäldes 43 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 8 000 fler än i februari året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsfördelningsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden presenteras på webbadressen http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tyoll08s.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,6 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa är ungefär ± 15 000 personer.

Förfrågningar: Statistikcentralen: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434.
E-post: tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi; Internet: http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tyoel.html;
Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg (09) 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt
De färskaste säsongrensade arbetslöshetsuppgifter som EU publicerat finns på adressen:
http://epp.eurostat.cec.eu.int/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005_MONTH_03/3-04032005-EN-BP.PDF