Pressmeddelande 20.1.2005

Totalproduktionen ökade i november

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i november med 0,4 procent jämfört med föregående månad. Också trenden för totalproduktionen visar tillväxt för ekonomin.

Volymen av totalproduktionen 1995-2004, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De sista observationerna i de säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen ökade med 5,3 procent från november år 2003

I november 2004 ökade volymen av totalproduktionen med 5,3 procent jämfört med november året innan. Alla sex huvudnäringar inom månadsgrafen ökade. Antalet arbetsdagar i november 2004 var två fler än i motsvarande månad året innan. Totalproduktionen ökade arbetsdagskorrigerat med omkring 3,3 procent från föregående år.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Industriproduktionen ökade med 7,8 procent från november år 2003. Tillverkningen av elektronik och elprodukter gick upp med 21 procent och produktionsvolymerna för hela metallindustrin med 12 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin ökade med 4 procent. Produktionen inom den övriga fabriksindustrin steg med 4 procent och energiförsörjningen med 1 procent.

Handelns försäljningsvolymer ökade med hela 10 procent. Bilhandeln och partihandeln ökade med 12 procent och detaljhandeln med 7 procent.

Volymen av primärproduktionen gick upp med 5 procent från november år 2003. Köttproduktionen ökade med 9 procent och avverkningsvolymen med 7 procent. Mjölproduktionen minskade med 3 procent.

Samfärdselns tillväxt var 8 procent. Byggverksamheten ökade med något under 2 procent. Produktionen inom övriga tjänstenäringar var nästan 3 procent större än i november året innan.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden. Med månadsgrafen försöker man förutse utvecklingen av den kvartalsvisa bruttonationalprodukt som räknas senare på basis av mer detaljerade uppgifter.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2004, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Arto Kokkinen (09) 1734 3355, Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667