Pressmeddelande 31.1.2005

Industriproduktionen ökade i december med 7,3 procent från november

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 7,3 procent större i december 2004 än i november. Den ursprungliga produktionsvolymen ökade med 12,3 procent jämfört med december 2003. År 2004 ökade den ursprungliga produktionsvolymen med 4,8 procent från motsvarande period året innan.

Den procentuella säsongrensade förändringen av industriproduktionen
från föregående månad

Industriproduktionen ökade med 4,8 procent år 2004

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade industriproduktionen år 2004 med 4,8 procent från året innan. I fjol började industriproduktionen åter växa. Den exceptionellt långa och kraftiga tillväxtperiod inom industriproduktionen som inleddes i början av 1990-talet avstannade i början av 2000-talet. Under de första tre åren på 2000-talet var tillväxten mycket anspråkslös.

Den procentuella förändringen i volymindexet för industriproduktionen jämfört med föregående år, 1994-2004

Industriproduktionen ökade i december med 11,4 procent från året
innan

I december 2004 var den säsongrensade industriproduktionen 11,4 procent större än i december 2003. Produktionen ökade inom alla huvudsakliga näringsgrenar. Produktionen ökade i december mest inom tillverkningen av elektronik- och elprodukter, dvs. med rentav 23,3 procent. Den näringsgrensvisa tillväxten berodde inte längre bara på tillverkningen av eltekniska produkter. Produktionen inom den övriga metallindustrin ökade med 8,1 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin ökade också kraftigt, dvs. med 13,5 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med 8,8 procent.

Den procentuella säsongrensade förändringen av industriproduktionen 12/2003-12/2004

Den procentuella säsongrensade förändringen i volymen av industriproduktionen från motsvarande månad året innan

Inom fabriksindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i december 82,5 procent, vilket var drygt 3 procentenheter mera än i december 2003. Inom massa- och pappersindustrin var utnyttjandegraden 88 procent, inom metallindustrin var utnyttjandegraden 84. Inom den kemiska industrin var utnyttjandegraden 79 och inom den övriga fabriksindustrin 77 procent.

Säsongrensningsmetoden ändras fr.o.m. 28.2.2005

De reviderade uppgifterna för december publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för januari 28.2.2005 kl. 9.00. På grund av byte av metod förändras de säsongrensade uppgifterna för föregående månader, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Statistikcentralen byter säsongrensningsmetoden från nuvarande X12-metoden till TRAMO/SEATS-metoden, som rekommenderas av Europeiska unionens statistikverk (Eurostat). Metodbytet förbättrar kvaliteten på och den internationella jämförbarheten av de säsongrensade uppgifterna. Den nya metoden eliminerar inverkan av säsongvariationen mera effektivt än tidigare. De säsongrensade serierna, trenderna och de arbetsdagskorrigerade serierna samt de förändringsprocent som räknats på basis av dem ändras från de tidigare publicerade. De säsongrensade seriernas förändringsprocent och variationer kommer att bli mindre än vad som tidigare publicerats.

Statistikcentralen har räknat de slutliga volymindexuppgifterna för år 2003 och publicerar dem i samband med publikationen för januari 2005. Uppgifterna kommer i någon mån att avvika från förhandsuppgifterna. Därtill påverkar revideringen av viktstrukturen och valet av nya arbetsställen i någon mån uppgifterna för år 2004. I volymindexet för industriproduktionen används den s.k. kedjeindexmetoden, där viktstrukturen justeras årligen. År 2005 används 2003 års förädlingsvärdeandelar som vikter för näringsgrenar.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2004, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi