Pressmeddelande 28.2.2005

Konsumenternas förtroende för den egna ekonomin rekordstort

Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes klart i februari. Konsumenternas förtroendeindikator var 16,8, medan den i januari var 12,3 och för ett år sedan 11,1. Förtroendeindikatorns alla fyra delfaktorer förbättrades i februari jämfört med föregående månad, uppskattningarna av Finlands ekonomi förbättrades emellertid bara något. I februari var konsumenternas syn på ekonomin den positivaste sedan januari 2001. Förtroendet för den egna ekonomin har aldrig varit lika stark. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Den bygger på intervjuer som gjordes mellan den 1 och 15 februari med 1 546 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas syn på ekonomin i februari 2005

Februari 2005 nettotal Januari 2005 nettotal Februari 2004 nettotal Medeltal 10/95-2/05
Konsumenternas förtroendeindikator 16,8 12,3 11,1 13,5
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 13,9 10,9 11,1 9,0
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 47,3 40,2 43,4 30,9
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget 6,3 5,1 6,7 7,4
Arbetslösheten om 12 mån. jämfört med nuläget -0,3 -6,9 -16,7 6,7
Inflationen om 12 mån., % 1,9 1,9 1,8 1,9
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 4,2 4,8 .. ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 31,8 28,6 29,9 24,2
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 30,1 34,5 33,8 20,4
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 14,7 15,2 10,2 4,9
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 34,1 30,2 29,4 22,2
Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I februari trodde 30 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under nästa år. 17 procent av konsumenterna bedömde för sin del att vårt lands ekonomi försämras. I februari litade 32 procent av konsumenterna på att deras egen ekonomi förbättras och bara 9 procent var rädda för att den blir sämre under året. Motsvarande andelar var i januari 31 och 12 procent och året innan 29 och 9 procent.

I februari bedömde 31 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under nästa år och ungefär lika många, dvs. 32 procent, trodde på en lägre arbetslöshet. I januari var motsvarande andelar 36 och 24 procent och för ett år sedan 48 och 19 procent. 12 procent av de sysselsatta antog att risken för arbetslöshet hade ökat för deras egen del under de senaste månaderna, men ännu fler, dvs. 15 procent, antog åter att risken hade minskat. Konsumenterna trodde att konsumentpriserna stiger med 1,9 procent under de följande 12 månaderna.

I februari ansåg 76 procent av konsumenterna att det är en bra tidpunkt att ta lån och av hushållen planerade 14 procent att ta lån under de följande 12 månaderna. 62 procent av konsumenterna ansåg i februari att det är fördelaktigt att spara. Av hushållen hade 66 procent sparat och rentav 79 procent av hushållen trodde att de kunde spara under året.

I februari ansåg 51 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Hushållen hade ett mycket stort antal planer på att bland annat reparera och inreda bostaden samt resa. Inom ett år tänkte 19 procent av hushållen ganska eller mycket säkert köpa bil och 7 procent bostad.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-2/2005

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi 10/1995-2/2005

Färska jämförelseuppgifter om konsumenternas förtroende i olika EU-länder finns tillgängliga idag
fr.o.m. kl. 12.00 under adress:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Statistikcentralen har ytterligare exakta uppgifter om hur allmän hemelektroniken är i hushållen. De
färskaste uppgifterna har samlats in i samband med intervjuerna för konsumentbarometern i februari.

Källa: Konsumentbarometern 2005, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi