Pressmeddelande 28.2.2005

Industriproduktionen minskade i januari med 4,1 procent från december

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 4,1 procent mindre i januari år 2005 än i december 2004. Den säsongrensade produktionsvolymen ökade med 1,1 procent jämfört med januari år 2004.

Den procentuella säsongrensade förändringen av industriproduktionen från föregående månad, %

Inom fabriksindustrin var kapacitetsutnyttjandegranden i januari 82 procent, vilket var något under en procentenhet mer än i januari år 2004. Inom massa- och pappersindustrin var utnyttjandegraden 94 procent, inom metallindustrin och den kemiska industrin 82 procent. Utnyttjandegraden inom den övriga fabriksindustrin var 76 procent.

De reviderade uppgifterna för januari publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för februari 31.3.2005 kl. 9.00. På grund av den metod som används kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Statistikcentralen har bytt säsongrensningsmetod från tidigare X12-metoden till Tramo/Seats-metoden, som rekommenderas av Europeiska unionens statistikverk (Eurostat). Den nya metoden förbättrar kvaliteten på och den internationella jämförbarheten av de säsongrensade uppgifterna. Den nya metoden eliminerar inverkan av den säsongväxlingarna mer effektivt än tidigare. De säsongrensade serierna, trenderna och de arbetsdagskorrigerade serierna samt de förändringsprocent som räknats på basis av dem ändras från de tidigare publicerade.

Industriproduktionen ökade i januari med 1,1 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen i januari år 2005 1,1 procent större än i januari år 2004. Perioden med en snabb tillväxt, som började i maj i fjol, dämpades klart i januari.

Den procentuella säsongrensade förändringen i volymen av industriproduktionen jämfört med
motsvarande månad året innan

Produktionsökningen fortsatte inom de flesta huvudnäringsgrenar. I januari ökade produktionen mest inom tillverkningen av elektronik- och elprodukter, 10,0 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med 6,3 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin ökade med 4,7 procent. Också produktionen inom metallindustrin gick upp med 3,8 procent.

Det milda januarivädret syntes i energiförsörjningen vars produktion sjönk med 15,7 procent. Produktionen inom den övriga fabriksindustrin sjönk med en procent. Också den övriga metallindustrin sjönk med 1,1 procent.

Den procentuella säsongrensade förändringen i volymen av industriproduktionen 1/2004-1/2005, %

Säsongrensningsmetoden har ändrats

Statistikcentralen har bytt säsongrensningsmetod från tidigare X12-metoden till Tramo/Seats-metoden, som rekommenderas av Europeiska unionens statistikverk (Eurostat). Metodbytet förbättrar kvaliteten på och den internationella jämförbarheten av de säsongrensade uppgifterna. Den nya metoden eliminerar inverkan av den säsongväxlingarna mer effektivt än tidigare. De säsongrensade serierna, trenderna och de arbetsdagskorrigerade serierna samt de förändringsprocent som räknas på basis av dem ändras från de tidigare publicerade. De säsongrensade seriernas förändringsprocent och variationer kommer att bli mindre än vad som tidigare publicerats.

Statistikcentralen har också räknat de slutliga volymindexuppgifterna för år 2003. Uppgifterna avviker i någon mån från 2003 års förhandsuppgifter. Därtill inverkar revideringen av viktstrukturen och valet av nya arbetsställen i någon mån på uppgifterna för år 2004. I volymindexet för industriproduktionen används den s.k. kedjeindexmetoden, där viktstrukturen justeras årligen. År 2005 används 2003 års förädlingsvärdeandelar som vikter för näringsgrenar.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2005, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi