Pressmeddelande 21.3.2005

Totalproduktionen sjönk från föregående månad, en ökning på 1,7 % från året innan

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen sjönk volymen av totalproduktionen i januari med en procent efter en kraftig ökning i december. Också trenden för totalproduktionen visar en lindrig nedgång för ekonomin.

Volymen av totalproduktionen 2000-2005, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen ökade med 1,7 procent från januari år 2004

I januari 2005 ökade volymen av totalproduktionen med 1,7 procent jämfört med januari året innan. Av månadsgrafens sex huvudnäringar sjönk bara industrin något. Antalet arbetsdagar var i januari lika många som i motsvarande månad året innan.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Industriproduktionen sjönk med 0,4 procent från januari 2004. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin ökade med en procent, tillverkningen av elektronik- och elprodukter ökade med 3 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin ökade med något under 4 procent och produktionen inom den övriga fabriksindustrin ökade med 2 procent. Energiförsörjningen sjönk med 16 procent.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 2 procent. Bilhandeln ökade med en procent, parti- och detaljhandeln vardera med 3 procent.

Volymen av primärproduktionen var på samma nivå som i januari 2004. Köttproduktionen minskade med 5 procent och mjölkproduktionen med 3 procent. Avverkningsvolymen ökade med något under 3 procent.

Samfärdselns tillväxt var 3 procent. Produktionen inom byggverksamheten ökade med 2 procent. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna var något under 3 procent större än i januari 2004.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden. Med månadsgrafen försöker man förutse utvecklingen av den kvartalsvisa bruttonationalprodukt som räknas senare på basis av mer detaljerade uppgifter.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2005, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667