Pressmeddelande 20.4.2005

Totalproduktionen ökade i februari

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i februari med 0,4* procent från månaden innan. Trenden för totalproduktionen visar att ekonomin varit på samma nivå som föregående månad.

*Siffran korrigerad, tidigare uppgivits 0,5 procent.

Volymen av totalproduktionen 2000-2005, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen ökade med 2,1 procent från februari år 2004

I februari 2005 ökade volymen av totalproduktionen med 2,1 procent jämfört med februari året innan. Av månadsgrafens sex huvudnäringar sjönk bara industrin något. Antalet arbetsdagar var i februari 2005 lika många som i motsvarande månad året innan.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Industriproduktionen sjönk med 0,4 procent från februari 2004. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin och för undernäringsgrenen tillverkningen av elektronik- och elprodukter var båda på samma nivå som i februari året innan. Produktionen inom trä- och pappersindustrin ökade med 2 procent och produktionen inom den övriga fabriksindustrin med en procent. Energiförsörjningen sjönk med 11 procent.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 5 procent. Bil- och partihandeln ökade vardera med 5 procent, detaljhandeln med drygt 7 procent.

Volymen av primärproduktionen var på samma nivå som i februari 2004. Mjölkproduktionen minskade med 5 procent. Avverkningsvolymen ökade med 4 procent.

Samfärdselns tillväxt var 3 procent. Produktionen inom byggverksamheten ökade med 2 procent. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna var något under 3 procent större än i februari 2004.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden. Med månadsgrafen försöker man förutse utvecklingen av den kvartalsvisa bruttonationalprodukt som räknas senare på basis av mer detaljerade uppgifter.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2005, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667§%£ad§%£