Pressmeddelande 12.5.2005

Totalproduktionen ökade något i mars

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i mars med 0,1 procent från föregående månad. Också trenden för totalproduktionen visar en lika stor ökning för ekonomin.

Volymen av totalproduktionen 2000-2005, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen nästan den samma som i mars år 2004

I mars 2005 ökade volymen av totalproduktionen med 0,2 procent jämfört med mars året innan. Av månadsgrafens sex huvudnäringar sjönk industrin och primärproduktionen. I mars år 2005 var antalet arbetsdagar två färre än i motsvarande månad året innan. Volymen av totalproduktionen ökade arbetsdagskorrigerat med 1,9 procent.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Industriproduktionen sjönk med 3,4 procent från mars år 2004. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin samt dess undernäringsgren tillverkningen av elektronik- och elprodukter minskade vardera med 4 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin sjönk med 2 procent och produktionen inom den övriga fabriksindustrin med 4 procent. Energiförsörjningen sjönk med 2 procent.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 2 procent. Bil- och partihandeln ökade vardera med 2 procent, detaljhandeln med 3 procent.

Volymen av primärproduktionen sjönk med 6 procent från mars år 2004. Köttproduktionen minskade med 12 procent och mjölkproduktionen med 3 procent. Avverkningsvolymen sjönk med 5 procent.

Samfärdseln och byggverksamheten ökade vardera med en procent. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna var 3 procent större än i mars år 2004.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden. Med månadsgrafen försöker man förutse utvecklingen av den kvartalsvisa bruttonationalprodukt som räknas senare på basis av mer detaljerade uppgifter.

Totalproduktionen sjönk något under det första kvartalet från föregående kvartal

Den säsongrensade och kalenderkorrigerade (arbets- och handelsdagskorrigering) förutses under första kvartalet år 2005 ha varit 2 procent större än under motsvarande period året innan. Granskat efter de ursprungliga produktionsvolymerna är förändringen från kvartalet året innan 1,3 procent. Från föregående kvartal förutses den säsongrensade totalproduktionen ha sjunkit med 0,2 procent.

Kvartalsräkenskaperna med mer detaljerade bnp-uppgifter publiceras 9.6.2005. Snabbestimatet för totalproduktionen för det följande kvartalet utges 11.8.2005.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2005, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667