Pressmeddelande 27.5.2005

Goda möjligheter att spara - tron på Finlands ekonomi försvagas

Konsumenternas förtroende för ekonomin var i stort sett oförändrad i maj jämfört med föregående månad och maj i fjol. Konsumenternas förtroendeindikator var 14,0, medan den i april och för ett år sedan var 13,5. Förtroendeindikatorn låg också på samma nivå som indikatorns långvariga medeltal. Av förtroendeindikatorns fyra delfaktorer var synen på den egna ekonomin fortfarande stark i maj och oförändrad jämfört med april. Tron på möjligheterna att spara förbättrades och nådde en rekordnivå. Däremot försvagades förväntningarna på Finlands ekonomi och utvecklingen av arbetslösheten ytterligare bland konsumenterna. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsument-barometer. Den bygger på intervjuer som mellan den 2 och 19 maj gjordes med 1 513 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas syn på ekonomin i maj 2005

Maj 2005 nettotal April 2005 nettotal Maj 2004 nettotal Medeltal 10/95-5/05
Konsumenternas förtroendeindikator 14,0 13,5 13,5 13,5
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 11,6 11,9 10,7 9,1
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 50,7 40,2 47,0 31,3
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget 0,8 4,4 5,7 7,4
Arbetslösheten om 12 mån. jämfört med nuläget -6,9 -2,5 -9,5 6,4
Inflationen om 12 mån., % 2,2 2,1 2,0 1,9
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 4,7 6,0 3,4 ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 33,6 31,4 30,7 24,4
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 26,4 26,4 27,2 20,5
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 14,3 17,9 15,0 5,1
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 35,8 33,0 29,6 22,5
Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I maj trodde 26 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 23 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i april 27 och 18 procent och för ett år sedan 30 och 19 procent. I maj litade 30 procent av konsumenterna fortfarande på att den egna ekonomin förbättras och bara 10 procent befarade att den blir sämre under de följande 12 månaderna.

I maj bedömde 38 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 27 procent trodde på att arbetslösheten minskar. I april var motsvarande andelar 33 och 29 procent. 11 procent av de sysselsatta antog att risken för arbetslöshet hade ökat för deras egen del under de senaste månaderna, men fler än det, dvs. 15 procent, antog åter att risken hade minskat. Konsumenterna trodde att konsumentpriserna stiger med 2,2 procent under de följande 12 månaderna.

I maj ansåg 77 procent av konsumenterna att det är en bra tidpunkt att ta lån och av hushållen planerade 14 procent att ta lån under de följande 12 månaderna. 62 procent av konsumenterna ansåg i maj att det är fördelaktigt att spara. En rekordstor andel av hushållen, dvs. 67 procent, hade sparat och till och med 82 procent av hushållen trodde att de kunde spara under det följande året.

I maj ansåg 47 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Motsvarande andel för ett år sedan var 51 procent. Hushållen hade fortfarande ett stort antal planer på att bland annat reparera bostaden, att skaffa fritidsutrustning och att resa. Inom ett år tänkte 18 procent av hushållen ganska eller mycket säkert köpa bil och 9 procent bostad.

Statistikcentralen har ytterligare uppgifter om hur allmän hemelektroniken är i hushållen. De färskaste
uppgifterna har samlats in i samband med intervjuerna för konsumentbarometern i maj.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-5/2005

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands
ekonomi 10/1995-5/2005

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, april 2005
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-4/2005*

*räknat på basis av säsongrensade serier; ingen barometer för Malta; uppgift om Frankrike saknas på grund av att serien brutits;
medeltal för kortare period: Luxemburg 1/2002-, Cypern, Litauen och Polen 1/2001-, Slovakien 4/1999-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, April 2005 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2005, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi