Pressmeddelande 24.1.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i december 2005

- Antalet sysselsatta 63 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 67,8 procent
- Antalet arbetslösa nästan oförändrat
- Det relativa arbetslöshetstalet 7,6 procent, 198 000 personer arbetslösa
- 26 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- År 2005 i medeltal 36 000 fler sysselsatta än under år 2004
- Det relativa arbetslöshetstalet för år 2005 8,4 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i december 2 399 000, dvs. 63 000 fler än året innan. Antalet löntagare ökade, medan antalet företagare var nästan oförändrat. Sysselsättningen ökade inom den privata sektorn, medan den låg på samma nivå som tidigare inom den offentliga sektorn. Sysselsättningen gick upp bl.a. inom industrin, byggverksamheten, företagstjänster och sociala tjänster. Antalet arbetsplatser minskade inom transport och handel. Antalet arbetsplatser ökade inom alla län, mest i Västra och Östra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla15-64-åringar, var i december 67,8 procent. Detta var 1,5 procentenheter högre än året innan. Det relativa sysselsättningstalet för män var 69,5 procent och för kvinnor 66,0 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var i december 68,7 procent.

Förändringar i sysselsättningen 12/2004-12/2005, tusen personer

  December 2005 December 2004 FÖRÄNDRING, %
12/04-12/05
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 399 2 336 2,7
 - löntagare 2 094 2 035 2,9
 -företagare och företagarfamiljemedlemmar 305 301 1,1
  Relativt sysselsättningstal, % 67,8 66,3 1,5 2
  Arbetslösa 1 198 195 1,9
  Relativt arbetslöshetstal, % 7,6 7,7 -0,1 2
  Arbetskraften totalt 2 597 2 531 2,6
  Arbetskraftsandel, % 65,7 64,2 1,5 2
  Utanför arbetskraften totalt 1 358 1 409 -3,7
  - studerande 357 385 -7,2
  - i hushållsarbete 91 98 -7,0
 latent arbetssökande av personer utanför
arbetskraften
130 112 15,5
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 282 301 -6,1
  - arbetslösa längre än ett år 70 76 -7,0
 Sysselsatta genom åtgärder 31 33 -7,8
 I arbetskraftsutbildning 27 29 -9,5
 I arbetspraktik, arbetsalternering 20 19 3,0
 Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråer-na 26 21 20,5
 Kolumen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i december 198  000 arbetslösa, dvs. 3 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,6 procent, då det året innan var 7,7 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet var i december 8,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor steg med 1,1 procentenheter, till 8,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk lika mycket och var 6,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs.15-24-åringar, var 16,9 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet för unga var 19,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 6,6 procent, och högst i Lapplands län, 14,9 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta år 2005 i medeltal 2 401 000 personer, dvs. 36 000 fler än år 2004. Den goda sysselsättningsutvecklingen fr.o.m. början av år 2004 fortgick i jämn takt under hela året: år 2005 var det relativa sysselsättningstalet 68,0 procent, medan det år 2004 var 67,2 procent. Antalet arbetslösa var i medeltal 222 000, dvs. 9 000 färre än år 2004. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,4 procent, medan det år 2004 var 8,8 procent.

I slutet av december 2005 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 282 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 18 000 mindre än i december året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 5 000 lägre jämfört med december i fjol. Åtgärderna gällde 3,0 procent av arbetskraften. Det fanns 31 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 4 000 mindre än i december i fjol. I december anmäldes 26 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 4 000 fler än i december året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden presenteras på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,6 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa är ungefär ± 15 000 personer.

Förfrågningar:
Statistikcentralen: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Juha Martikainen (09) 1734 3225
Informationstjänst/Sysselsättningsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi;
Hemsidan för Sysselsättningsundersökningen: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html


Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt

De färskaste säsongrensade arbetslöshetsuppgifter som EU publicerat (på engelska)