Pressmeddelande 12.4.2006

Kommunernas kulturutgifter över 600 miljoner euro

Kostnaderna för kommunernas kulturinstitutioner uppgick till omkring 636 miljoner euro år 2004. I summan ingår nettokostnaderna för biblioteken, museerna, teatrarna, orkestrarna, grundundervisningen i konst och allmän kulturverksamhet. Mest pengar användes för bibliotekens verksamhet, 242 miljoner euro. Skötseln av kulturbranschens uppgifter kostade i genomsnitt 121 euro per invånare. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens publikation Kulturstatistik 2005.

De olika kommunernas kulturutgifter visar stora variationer. De till sin folkmängd tio största kommunerna hade år 2004 en andel på något under hälften av kommunernas alla kulturutgifter.

Av de enskilda kommunerna gav Tammerfors det största stödet till kulturen, dvs. 200 euro per invånare. Minst pengar för kulturutgifterna använde Kisko, 28 euro per invånare. Helsingfors använde 139 euro per invånare för kulturutgifter och placerade sig därmed på 14:e plats tillsammans med Grankulla. För att förbättra jämförbarheten inkluderar siffrorna inte kostnaderna för grundundervisningen i konst.

Kommunernas stöd till kulturen: de största nettokostnaderna
för kulturen per invånare år 2004 *

Kommun Kostnader
euro/invånare
Tammerfors 200
Lahtis 199
Vasa 189
Yli-Ii 187
Kajana 174
Kemi 168
Kuopio 167
Jyväskylä 165
Rovaniemi 159
Uleåborg 151


* Inkl. bibliotek, museer, teatrar, orkestrar och allmän kulturverksamhet. I kalkylen ingår inte kostnaderna för grundundervisning i konst. Nettokostnader = driftskostnader - driftsintäkter.
Källa: Statistik över kommunernas ekonomi och verksamhet. Statistikcentralen.

Ett stort antal invandrarföreningar

I Finland finns det för närvarande omkring 600 invandrarföreningar. Av dem fungerar 260 inom huvudstadsregionen, men det finns många föreningar också på annat håll i Finland. Till exempel i regionen runt Jyväskylä och i Tammerfors, som båda har ett trettiotal föreningar.

År 2005 beviljade undervisningsministeriet totalt 400 000 euro för att stödja det mångkulturella samhället och motverka rasismen. Stödet ökade med nästan 60 procent från året innan.

Företagens kulturstöd har minskat

Företagens intresse för stödet till kultur och konst har minskat under de senaste åren. Enligt den undersökning som Centralkommissionen för konst lät göra stödde företagen kulturen med 4 miljoner euro år 2003. Föregående gång utreddes företagens stöd till kulturen år 1999, då motsvarande summa var 9-10 miljoner euro. Trots minskningen var stödet från företagen fortfarande en viktig del av finansieringen av t.ex. kulturevenemang.

Statistikcentralens nyutkomna publikation Kulturstatistik 2005 är samlingsstatistik över den finländska kulturen, som nu produceras för sjätte gången i ordningen. Publikationen innehåller uppgifter om bl.a. centrala konstarter, kulturarvet, kulturevenemang, kulturcentrer, kulturstödet samt om ekonomin, utbildningen och arbetskraften inom kultursektorn. I publikationen finns också internationella uppgifter.

Källa: Kulturstatistik 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Seppo Paananen (09) 1734 3420, Jukka Ekholm (09) 1734 3370

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Länkar: Offentliggörande i samband med meddelandet