Pressmeddelande 14.9.2006

Statens miljöutgifter ökar nästa år

I statens budgetproposition för år 2007 har 40 miljoner euro mer än i årets budget reserverats för miljöskyddsutgifter. Ökningen beror i sin helhet på miljöstödet för jordbruket, som ökar från 265 miljoner euro till 311 miljoner euro. Överföringarna mellan momenten i budgeten inverkar på ökningen av miljöstödet för jordbruket och de stöd som odlarna får ökar inte i praktiken. Uppgifterna framgår av miljöministeriets och Statistikcentralens översikt Naturresurserna och miljön 2006.

Efter miljöstödet för jordbruket utgör forsknings- och utvecklingsverksamheten samt utvecklingssamarbete de största miljöutgifterna för staten. Utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamheten växer något nästa år, medan utgifterna för utvecklingssamarbetet är oförändrade.

Statens miljöutgifter, miljoner euro

  2004 2005 2006* 2007**
Miljöförvaltning 111 115 115 114
Utvecklingssamarbete 117 161 161 161
Forskning och utveckling 188 197 201 203
Miljöstödet för jordbruket 294 322 265 311
Övriga 230 226 198 191
Totalt 940 1 021 940 980

* Budget
** Budgetproposition

År 2005 använde kommunerna 689 miljoner euro för miljöskydd. Merparten av kommunernas miljöskyddsutgifter täcktes med avgifter som debiterades av användarna av tjänsterna. Industrin använde för sin del 612 miljoner euro för miljöskydd år 2004.

Intäkterna av miljöskatter gick ned

Intäkterna av statens miljörelaterade skatter och avgifter förväntas minska något nästa år. Enligt budgetpropositionen för år 2007 insamlas 4 985 miljoner euro i miljöskatter, medan de i årets budget uppskattades uppgå till 5 029 miljoner euro.

Av de miljörelaterade skatterna är energiskatterna och bilskatten de största. Uppskattningsvis 2 957 miljoner euro insamlas i energiskatter och 1 350 miljoner euro i bilskatt. Fordonsskatten uppskattas ge 585 miljoner euro och avfallsskatten 55 miljoner euro.

Säkrare sjöfart på Östersjön

År 2005 klassificerade Internationella sjöfartsorganisationens miljökommitté Östersjön - med undantag av Rysslands territorialvatten och ekonomiska zon - som ett särskilt känsligt havsområde. De extra säkerhetsåtgärder som är förknippade med denna ställning och som förbättrar sjösäkerheten trädde i kraft i juli 2006.

Säkerhetsriskerna på Östersjön gäller särskilt oljetransporter och olagliga oljeutsläpp. År 2005 uppgick oljetransporterna till 120 miljoner ton, men de uppskattas öka till 190 miljoner ton fram till år 2010. Oljetransporterna blir fler eftersom Rysslands oljeproduktion och export ökar och nya hamnar tas i bruk kring Östersjön.

Andelen biobränslen utökas

Enligt biobränslearbetsgruppen kunde användningen av biobränslen ökas i Finland genom att införa användningsskyldighet för biobränslen. I praktiken innebär detta att biobränslen blandas med bensin och diesel. Arbetsgruppen rekommenderade att användningsskyldigheten höjs stegvis så att andelen biobränslen av alla bränslen är en procent år 2008, två procent år 2009 och tre procent år 2010.

Finland har meddelat EU att man ställt som mål att andelen biobränslen av trafikbränslena fram till år 2010 skall uppgå till 5,75 procent. I och med att råoljan blivit dyrare har flera produktionsprojekt gällande biobränslen startats på olika håll i Finland. Inledandet av en egentlig produktion beror på de beslut om stöd som fattas.

Översikten Naturresurserna och miljön har publicerats sedan 1994 i samband statens budgetproposition. För denna översikt svarar miljöministeriet i samarbete med finansministeriet, handels- och industriministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, Statistikcentralen och Finlands miljöcentral. Ordförande för den arbetsgrupp som berett översikten är överdirektör Markku Nurmi vid miljöministeriet.

Källa: Naturresurserna och miljön 2006. Miljöministeriet och Statistikcentralen.

Förfrågningar: Miljöministeriet / Markku Nurmi (09) 1603 9440, Statistikcentralen / Leo Kolttola (09) 1734 3234

Länkar:
Miljöministeriet