Pressmeddelande 3.9.2008

Nästan alla tv-hushåll hade övergått till digitaltid i augusti

Fram till mitten av augusti hade 98 procent av de över 2,2 miljoner finländska tv-hushållen skaffat en digitalbox eller digital-tv. I maj hade 96 procent av tv-hushållen en digitalbox eller digital-tv.

Både av antenn- och kabelhushållen ägde 98 procent en digitalbox i augusti. Uppgifterna grundar sig på den enkät om apparater som görs fyra gånger om året i samband med Statistikcentralens konsumentbarometer. I enkäten deltog 1-19 augusti 1 485 hushåll.

Digitalboxar i tv-hushållen 2/2001-8/2008

I den föregående enkäten i maj meddelade 98 procent av antennhushållen och 94 procent av kabelhushållen att de hade en digitalbox. Finland övergick till digitaltid när det gäller distributionen via antenn i början av september 2007. Den analoga kabel-tv-distributionen förlängdes till slutet av februari 2008.

Antalet hushåll utan tv-apparat har ökat

Av de något under 2,5 miljoner hushållen i Finland ägde 10 procent ingen television i augusti. Av de ensamboende under 35 år hade 25 procent ingen television. I fjol på tröskeln till digitaltiden var bara 6 procent av hushållen utan television. Under ett år har sålunda omkring 100 000 hushåll avstått från en tv-apparat.

Hushåll utan tv-apparat 8/2007-8/2008

Av hushållen med television hade 51 procent minst två apparater och 45 procent mer än en digitalbox. För varje television behövs en egen separat digitalbox. 39 procent av tv-hushållen hade skaffat en inspelande digitalbox, dvs. en digitalbox med hårdskiva.

En del av de ensamboende saknar fortfarande digitalbox

I augusti hade 8 procent av tv-hushållen med ensamboende personer under 35 år fortfarande inte en digitalbox. Också vissa tv-hushåll med medelålders ensamboende personer saknade fortfarande en box. När man beaktar planerna på att skaffa digitalbox, kan omkring fem procent av tv-hushållen med ensamboende yngre vara utan digitalbox ännu vid nästa årsskifte.

Digitalboxar i olika hushåll, augusti 2008

När det gäller annan kringutrustning hade 62 procent av de finländska hushållen med tv i augusti videobandspelare, 64 procent DVD-spelare och 23 procent hemmabio. Av hushållen hade 55 procent bredbilds-tv, platt-tv eller en tv-apparat med motsvarande bildformat, dvs. 16:9.

Källa: Konsumentbarometern 2008, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: På konsumentbarometerns webbsida finns mera information i tabeller och diagram