Linnuntieltä oikeille teille

 1. Työmatkan pituutta voi mitata monella tavalla
 2. Valtaosa työmatkoista on verraten lyhyitä
 3. Kotiosoitteessa työskentelevistä yli 70 prosenttia on miehiä
 4. Keskimääräiset työmatkat ovat pidentyneet
 5. Kotikunnassaan työskentelevällä voi olla pidempi työmatka kuin naapurikuntaan pendelöivällä
 6. Työmatkan pituus vaihtelee asuinpaikan mukaan
 7. Työmatkat mutkittelevat Järvi-Suomessa
 8. Miehen työmatkakilometri on naisen 820 metriä
 9. Perheelliset ja hyvätuloiset matkaavat pisimpään
 10. Aineiston ongelmia ja jatkotutkimustarpeita
 11. Lähteet:

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kotiosoitteessa työskentelevistä yli 70 prosenttia on miehiä

Tässä tarkastelussa lasketuista työmatkoista on poistettu ne henkilöt, joiden työmatka oli enemmän kuin 200 kilometriä. Vastaavaa rajausta on aiemmin käyttänyt muun muassa Suomen ympäristökeskus (Strandell 2011; Findikaattori-palvelu). Yli 200 kilometrin ylittävät matkat saattavat toki olla päivittäin mahdollisia, mutta näissä tapauksissa käytetään usein erilaisia työaikajärjestelyjä, esimerkiksi etätyömahdollisuutta tai kakkosasuntoa, joista ei aineistossamme ole tietoja.1

Työssäkäyntitilaston aineistossa todella pitkiä yli 200 kilometrin pituisia työmatkoja oli noin kahdella prosentilla (38 000 henkilöä). Heistä yli 10 prosenttia toimi rakennusalalla ja yli seitsemän prosenttia tie- ja vesiliikenteen toimialoilla. Enemmistö pitkämatkalaisista (64,3 prosenttia) oli miehiä.

Henkilöliikennetutkimuksen 2010–2011 mukaan etätyötä teki keskimäärin runsaat 100 000 henkilöä päivässä, mutta vain 25 000 etätyöskenteli päivittäin. Kaikkien ainakin joskus etätyötä tekevien työmatkojen keskipituus oli 20 kilometriä ja muiden ansiotyötä tekevien 15 kilometriä. Myös kakkosasunnon haltijoiden työmatkapituuksia on tutkittu, mutta niiden on havaittu olevan samaa luokkaa kuin muidenkin. Toisaalta kakkosasunnon haltijoiden on havaittu tekevän selvästi enemmän työasiamatkoja. (Liikennevirasto.)

Lähes 60 000 henkilöllä (2,8 prosenttia) työmatkaa ei käytännössä ole eli he työskentelevät kotiosoitteessaan. Nämäkin matkat lasketaan työmatkoiksi, mutta työmatka on tällöin nolla kilometriä. Kannattaa huomioida, että vaikka varsinainen työmatka jäisikin nollaan kilometriin, voi työhön sisältyä paljon muuta matkustamista.

Kotiosoitteessaan työskentelevistä 87,4 prosenttia toimi yrittäjinä. Näin ollen yrittäjien työmatkan mediaanipituus on alle kilometrin, kun se palkansaajilla on 8,3 kilometriä. Kotiosoitteessaan työskentelevien yleisimmät toimialat olivat maa- ja metsätalouden toimialat (maatalousyrittäjät) sekä rakentamisen ja tie- ja taksiliikenteen toimialat. Rakentamisen ja liikenteen toimialoilla on useita pieniä yrityksiä, joilla ei ole erikseen toimipaikkaa yrittäjän kodin ulkopuolella. Nämä toimialat ovat miesvaltaisia, ja kotiosoitteessa työskentelevistä yli 70 prosenttia olikin miehiä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 9.12.2013