Statistik över levnadsförhållanden

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/eot/index_sv.html
Ämnesområdet: Levnadsförhållanden
Tangerande ämnesområde: Inkomst och konsumtion
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken om levnadsförhållanden beskriver hushållsbefolkningens levnadsförhållanden ur olika perspektiv, såsom risk för fattigdom eller social utestängning, upplevt välbefinnande och utkomst, hälsa och boende efter befolkningsgrupp i Finland. Uppgifterna samlas in årligen med undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden, som också används för att producera de urvalsbaserade uppgifterna för inkomstfördelningsstatistiken samt de finländska uppgifterna för EU-SILC-undersökningen. En del av uppgifterna i statistiken samlas in bara under vissa bestämda år, och en del årligen.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken beskriver livssituationen hos urvalspersonen samt hos de personer som hör till samma hushåll. I publikationerna är både personer och hushåll statistikenheter.

Viktiga resultatuppgifter som samlas in under intervjun är

  • urvalspersonens upplevelse av sitt eget hälsotillstånd och välbefinnande
  • urvalspersonens och hela hushållets materiella brist
  • hushållets problem med att få pengarna att räcka till, betalningssvårigheter och skuldsättning
  • hushållets boendesätt, boendeutgifter och -kostnader samt uppgifter som beskriver kvaliteten på bostaden
  • barnens materiella levnadsstandard och barnens hälsa
  • tillgången på olika tjänster

Målpopulationen är privata hushåll som bor stadigvarande i Finland vid slutet av statistikåret, dvs. den s.k. hushållsbefolkningen.

Statistikuppgifterna är offentliga, men undersökningens primärmaterial är sekretessbelagt. Ur datasystemen produceras ett undersökningsmaterial i icke-identifierbar form för forskningssyfte. För användningen av det behövs särskilt tillstånd.

Klassificeringar

Personens ålder, hushållets socioekonomiska ställning, hushållets inkomstnivå, hushållets livsskede, regionala indelningar

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken om levnadsförhållanden är en urvalsundersökning vars slutliga urvalsstorlek är omkring 10 000 hushåll. Uppgifterna om hushåll och personer samlas in genom intervjuer och från administrativa register. Innehållet i intervjudatainsamlingen består av centrala bakgrundsvariabler, frågemoduler om levnadsförhållanden, samt uppgifter om bl.a. boende, skulder och ekonomisk utkomst.

Största delen av bakgrundsuppgifterna (bl.a. utbildningsnivå, civilstånd, inkomstgrupp) fås ur registren.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Årligen

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna publiceras omkring 16 månader efter utgången av statistikåret.

Tidsserie

Nyckelord

levnadsförhållande, subjektiv utkomst, utkomst, fattigdomsrisk, risk för social utestängning, upplevt välbefinnande, hälsa, boende, socioekonomisk ställning, hushåll

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/eot/yht_sv.html


Senast uppdaterad 24.05.2019