Fastighetspriser

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kihi/index_sv.html
Ämnesområdet: Boende
Tangerande ämnesområde: Priser och kostnader
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken beskriver prisnivåer för egnahemshus och tomter för egnahemshus och prisförändringar på kvartals- och årsbasis.

Uppgiftsinnehåll

I de tabeller som publiceras finns uppgifter om prisutveckling (nominellt och realt prisindex) och prisnivå samt antalet gjorda affärer.

Klassificeringar

Hela landet, huvudstadsregionen, övriga Finland, kranskommuner, län, storområden.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifter om köpeskilling fås ur Lantmäteriverkets köpeskillingsregister och uppgifterna kombineras med uppgifter ur Befolkningsregistercentralens fastighetsdatasystem. På grund av det ringa antalet affärer, stora prisfluktuationer och statistikmetoderna publiceras indexen med grövre områdesindelning än bostadspriserna. Mera detaljerad information om köpeskillingarna för fastigheterna fås ur Lantmäteriverkets (http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kopeskillingsstatistik)köpeskillingsregister för fastigheter, tfn 029 530 1110.

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis; mars, juni, september och december

Färdigställs eller offentliggörs

Färdigställs och offentliggörs 2,5 månader efter utgången av kvartalet.

Tidsserie

Uppgifterna på årsnivå fås fr.o.m. år 1985. Från år 1994 har uppgifterna publicerats kvartalsvis.

Nyckelord

boende, egnahemshus, fastigheter, index, priser, prisindex, prisindex för egnahemshus, prisindex för egnahemhustomter, tomter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kihi/yht_sv.html

Mera information

Petri Kettunen telefon: 029 551 3558, Elina Vuorio telefon: 029 551 3385


Senast uppdaterad 17.11.2021