Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Högsta domstolens avgöranden

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/koikr/index_sv.html
Ämnesområdet: Rättsväsende
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Högsta domstolen är högsta instans i brott- och civilmål i Finland. Statistiken över högsta domstolens verksamhet omfattar uppgifter om antalet avgjorda civil- och brottmål efter ärendets art och om den tid det tagit att avgöra ärendet.

Det är möjligt att överklaga hovrätternas och vissa av försäkringsdomstolarnas avgöranden och de av tingsrättens avgöranden som tingsrätten har meddelat i egenskap av jorddomstol, om högsta domstolen beviljar besvärstillstånd. Om besvärstillstånd inte beviljas är behandlingen därmed avslutad och hovrättens dom står fast. Domar som hovrätten ger som första instans kan överklagas hos högsta domstolen utan begäran om besvärstillstånd.

Om det är viktigt att ärendet på grund av dess karaktär av prejudikat förs till högsta domstolen för avgörande, är det möjligt att överklaga från tingsrätten direkt hos högsta domstolen. För förfarandet krävs det då besvärstillstånd av högsta domstolen och dessutom att motparten till den som söker ändring har gett sitt samtycke till förfarandet.

Högsta domstolen har också andra uppgifter som nämns i lagen (Lag om högsta domstolen 665/2005).

Uppgiftsinnehåll

De civil- och brottmål som avgörs av Högsta domstolen, avgörandets art och den tid som avgörandet tagit efter målets eller ärendets art.

Klassificeringar

Nomenklatur för civilmål, Nomenklatur för brottmål (3-siffernivå).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Högsta domstolens diarium som förmedlas av justitieförvaltningens datateknikcentral.

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

De slutliga uppgifterna publiceras på hösten året efter statistikåret.

Tidsserie

Motsvarande statistik har publicerats i Rättsstatistisk årsbok under åren 1991–2008 och innan dess i publikationen Domstolarnas verksamhet.

Nyckelord

brottmål, civilprocess, domstolar, högsta domstolen, tvistemål

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/koikr/yht_sv.html


Senast uppdaterad 26.03.2015