Kostnadsindex för fastighetsunderhåll

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kyki/index_sv.html
Ämnesområdet: Priser och kostnader
Tangerande ämnesområde: Byggande
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beskriver den genomsnittliga prisutvecklingen av fastighetsunderhåll på hela landets nivå för olika kostnadsposter av fastighetsskötsel, till vilka hör förvaltning, användning och underhåll, skötsel av gårdsområden, städning, uppvärmning, el, vatten och avfallshantering, skadeförsäkringar och underhållsreparationer.

Indexet anger hur mycket kostnaderna för fastighetsunderhåll har stigit från bastidpunkten, när det inte skett förändringar av åtgången i kostnadsposterna.

Uppgiftsinnehåll

Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll uppdelas i publikationen efter fastighetstyp och kostnadspost. De använda indelningarna är följande:

  1. Byggnadstyper och viktandelar i totalindexet (viktsumma 1000): Flervåningsbostadshus (509), butiksbyggnad (114), kontorsbyggnad (76), hälsocentral (49), skolbyggnad (92), industribyggnad (143) och daghemsbyggnad (17).
  2. Kostnadsposter (viktsumma 1000): Förvaltning (75), användning och underhåll (132), skötsel av utomhusområden (36), städning (95), uppvärmning (227), vatten och avfallsvatten (61), el (105), avfallshantering (34), skadeförsäkringar (13) och underhållsreparationer (222).

Primäruppgifterna är sekretessbelagda.

Klassificeringar

Byggnadstyp, kostnadspost.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

I indexet utnyttjas också prismaterial som samlats in för andra index som Statistikcentralen räknar ut.

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Omkring två månader från utgången av statistikkvartalet.

Tidsserie

Tidsserien för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll 2015=100 inleds fr.o.m. första kvartalet år 2015. Det förnyade indexet 2015=100 avviker till sin omfattning från indexen med de tidigare basåren på så sätt att det inte innehåller fastighetsskatter och tomtarrende. Detta specialindex, som har utvidgats med dessa kostnadsposter, och indexen med gamla basår finns att tillgå i tjänsten Rakennetuu ympäristö (på finska). De längsta av dessa tidsserier börjar fr.o.m. år 1995.

Nyckelord

byggnader, fastigheter, fastighetsskötsel, index, kostnader

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kyki/yht_sv.html


Senast uppdaterad 28.11.2018