Jordbyggnadskostnadsindex

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/maku/index_sv.html
Ämnesområdet: Priser och kostnader
Tangerande ämnesområde: Byggande
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Jordbyggnadskostnadsindexet (MAKU) beskriver förändringar i de kostnader som uppkommer för företagare inom schaktningsbranschen vid förvärv och användning av insatser. Indextalen produceras efter delindex och insatsgrupp. Dessutom produceras exaktare indextal efter kostnadsbenämning i fråga om hela jordbyggnadsbranschen. M-, K-, S- och H-index som lämpar sig för entreprenörsavtal inom schaktningsbranschen har utarbetats för tidigare år.

Uppgiftsinnehåll

Indextal för utvecklingen av priser på kostnadsfaktorer i anslutning till jordbyggnad. Primäruppgifterna är sekretessbelagda.

Klassificeringar

Delindex: geokonstruktioner, markkonstruktioner, bergkonstruktioner, beläggningar, kommunaltekniska system, betongkonstruktioner, tekniska och andra system, krossarbeten, underhåll, vägunderhåll, gatuunderhåll, banunderhåll.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Egen insamling av uppgifter, annan statistik.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Publiceras den 23:e i månaden efter statistikmånaden. Om denna dag är en lördag, söndag eller helgdag, publiceras statistiken följande vardag.

Tidsserie

Uppgifter tillgängliga fr.o.m. år 1990. Det gamla indexet för vägbyggen sedan år 1964. Det gamla jordbyggnadsindexet sedan år 1980. För närvarande används indexet 2015=100.

Nyckelord

byggande, index, jordbyggnad, jordbyggnadskostnadsindex, kostnader

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/maku/yht_sv.html


Senast uppdaterad 23.02.2018