Lönestrukturstatistik

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/pra/index_sv.html
Ämnesområdet: Löner och arbetskraftskostnader
Tangerande ämnesområde: Arbetsmarknaden
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Lönestrukturstatistiken beskriver antalet löntagare, tim- och månadslöner samt lönebildningen och -spridningen inom alla arbetsgivarsektorer.

Under bestämda år behandlar statistiken också årslöner.

Uppgiftsinnehåll

Antalet löntagare samt tim-, månads- och årsinkomster efter flera olika klassificeringsvariabler. Tillägg i anslutning till månads- och årsinkomster, t.ex. övertidsinkomster, arbetstidstillägg, naturaförmåner, resultatpremier och andra poster av engångsnatur.

Granskningen av timinkomster omfattar alla anställningar(också på deltid) för vilka man kände till ordinarie arbetstid och inkomst av ordinarie arbetstid eller timmar för utförd arbetstid och inkomst som betalades för dem.

Granskningen av månadsinkomsterna omfattar bara heltidsanställda löntagare. Som heltidsanställda definieras löntagare, vars regelbundna veckoarbete är mer än 90 procent av det normala inom branschen.

De enskilda uppgifterna är sekretessbelagda.

Klassificeringar

Arbetsgivarsektor, näringsgren, yrke, utbildning, kön, slag av anställningsförhållande, avlöningsform och region.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens lönestrukturmaterial, som bildas genom att sammanställa de uppgifter som arbetsgivarorganisationerna samlat in av sina medlemmar samt uppgifterna i Statistikcentralens löneenkäter.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Ett år.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna färdigställs omkring ett år efter utgången av statistikåret.

Tidsserie

Statistiken har sammanställts fr.o.m. år 1995.

Nyckelord

inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, privata sektorn, yrken

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/pra/yht_sv.html


Senast uppdaterad 23.11.2011