Byggnads- och bostadsproduktion

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ras/index_sv.html
Ämnesområdet: Byggande
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion beskriver volymen av den byggverksamhet för vilken bygglov behövs och produktionsvolymen. Statistiken beskriver den inhemska byggnadsproduktionen ur slutproduktens synvinkel. Volymen i statistiken mäts med byggnadsprojektets volym och antalet bostäder. Volymindexet för nybyggnad beskriver förändringen av värdet till fasta priser för nybyggandet inom det inhemska husbyggandet jämfört med jämförelsetidpunkten, indexets basår. I statistiken ingår inte ändringsarbeten och reparationer som kräver bygglov.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen innehåller uppgifter om beviljade bygglov, påbörjade, halvfärdiga och färdigställda byggnader, antalet bostäder samt uppgifter om serien gällande volymindexet för nybyggnad. I statistiken över byggnads- och bostadsproduktion är mängdenheten antalet byggnader, kubikvolym, våningsyta, total yta, antalet bostäder och produktionsvolym. Indexserierna, uppgifter om bostadsproduktionens kubikvolym och antalet bostäder publiceras efter typ av byggnad.

När det gäller byggnadens olika egenskaper kan man som avgiftsbelagda uppdrag beställa uppgifter efter byggnadstyp och område. Priset beror på omfattningen av de datauppgifter som levereras.

Klassificeringar

De viktigaste klassificeringar som används för statistiken är ”Byggnadsklassificeringen”. Den regionala indelningen i publikationen är hela landet. Uppgifter finns också efter ekonomisk region och kommun.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

I Finland är alla nya husbyggnader tillståndspliktiga. De kommunala byggnadstillsynsmyndigheterna följer med och samlar in uppgifter om byggprojekt och om hur de framskrider. Statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen bygger på kommunernas byggnadstillsynsmyndigheters anmälningar till Befolkningsregistercentralen om tillståndspliktiga byggprojekt och deras byggnadsskeden.

Uppdateringsfrekvens

Beviljade bygglov, byggstarter och färdigställda byggnader samt volymindexet för nybyggnad publiceras månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Med omkring åtta veckors eftersläpning.

Tidsserie

Uppgifter fr.o.m. år 1952. Med nuvarande byggnadsklassificering fr.o.m. år 1988. Tidsserier för volymindexet för nybyggnad 1990=100, 1995=100, 2000=100 och 2005=100.

Nyckelord

bostadsproduktion, bostäder, byggande, bygglov, byggnader, byggnadsproduktion, husbyggnad, volymindex för nybyggnad

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ras/yht_sv.html


Senast uppdaterad 12.12.2014