Finlands officiella statistik

Byggnads- och bostadsproduktion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kubikvolymen för beviljade bygglov
24.3.2020
Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för 7,3 miljoner kubikmeter under november - januari, vilket var 22,0 procent mindre än året innan. Kubikvolymen för bostadsbyggandet minskade med 28,5 procent och annat byggande än bostadsbyggandet med 18,9 procent.

Nästa offentliggörande:
28.4.2020

Beskrivning: Statistiken över byggnads- och bostadsproduktion beskriver volymen av den byggverksamhet för vilken bygglov behövs och produktionsvolymen. Statistiken beskriver den inhemska byggnadsproduktionen ur slutproduktens synvinkel. Volymen i statistiken mäts med byggnadsprojektets volym och antalet bostäder. Volymindexet för nybyggnad beskriver förändringen av värdet till fasta priser för nybyggandet inom det inhemska husbyggandet jämfört med jämförelsetidpunkten, indexets basår. I statistiken ingår inte ändringsarbeten och reparationer som kräver bygglov.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bostadsproduktion, bostäder, byggande, bygglov, byggnader, byggnadsproduktion, husbyggnad, volymindex för nybyggnad.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen har förnyats
24.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/index_sv.html