Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Uppgifterna för april-juni i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen publiceras mindre omfattande än vanligt

Uppgifterna för april-juni i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen publiceras undantagsvis med ett snävare innehåll än vanligt utan databastabellen över bygglov, byggstarter och färdigställda projekt (12 FYE -- Byggnads - och bostadsproduktion, 1995M01-2020M05).

Några centrala städer har i tid anmält en liten del av de bygglov som de beviljat under april och maj till systemet som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I fråga om en del städer saknas uppgifterna för juni i sin helhet. Detta inverkar på siffrorna för byggnads- och bostadsproduktionen också på hela landets nivå. Statistikcentralen får varje vecka uppgifter om byggprojekt från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som automatisk dataöverföring. Till dessa uppgifter hör beviljade bygglov samt påbörjade och färdigställda byggprojekt. De uppgifter om påbörjade byggprojekt som kommunerna meddelar ackumuleras också under normala förhållanden med eftersläpning vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, men den eftersläpning som nu upptäckts är exceptionell.

De uppgifter om bygglov som saknas i materialet från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har delvis kompletterats på basis av de statistikuppgifter på summanivå som städerna separat levererat till Statistikcentralen. De separat levererade uppgifterna har manuellt sammanslagits med det nu publicerade offentliggörandet, men eftersom materialet på enhetsnivå saknas kan uppgiften inte föras in i databasformat. Till följd av detta är det tillsvidare inte möjligt att producera en databastabell över bygglov med anknytning till statistiken. Om eftersläpningarna i städernas dataöverföring fortsätter i nuvarande omfattning ännu under augusti-september, kan Statistikcentralen inte producera följande offentliggörande av uppgifterna för juli i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen 22.9.2020.

Uppgifter om byggstarter har ackumulerats bättre än uppgifter om bygglov också från de kommuner för vilka det har upptäckts att anmälan om bygglov saknas. De uppgifter om bygglov som saknas inverkar delvis också på det estimerade antalet byggstarter för byggprojekt och därmed på volymindexet för nybyggnad. Uppgifterna kommer att kompletteras i följande publikationer.

Förfrågningar:
  • Paula Paavilainen, statistikchef, tfn 029 551 3539
  • Kalle Laukkanen, överaktuarie, tfn 029 551 3017


Senast uppdaterad 25.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/ras_2020-08-25_uut_001_sv.html