Placering efter utbildning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/sijk/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde: Arbetsmarknaden
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken beskriver hur de utexaminerade blivit sysselsatta och hur de fått studieplats för fortsatta studier samt visar den regionala inplaceringen en viss tid efter utexamineringen. Verksamheten beskrivs i slutet av ett visst år efter sysselsättning, arbetslöshet, studier, beväringstjänst eller någon annan verksamhet. Dessutom beskriver statistiken placeringen t.ex. efter region, näringsgren, arbetsgivarsektor eller andra uppgifter. Statistiken produceras genom sammanställning av flera av Statistikcentralens individbaserade totalmaterial. Inga förfrågningar sänds till de utexaminerade.

Ur statistikmaterialet produceras årligen också uppgifter för den avgiftsbelagda Placeringstjänsten, som innehåller uppgifter om inplaceringen efter utbildning för personer som gått ut grundskolan, studenter, personer som avlagt yrkesinriktad examen, yrkeshögskoleexamen och studentexamen bl.a. efter examen, anordnare av utbildning, landskap samt uppgifter om det regionala arbetskraftsutbudet.

Statistikuppgifterna har sammanställts årligen sedan 1990-talet. Enligt statistiklagen är de personuppgifter som statistiken baserar sig på sekretessbelagda. Statistiken är i regel offentlig.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken beskriver de utexaminerades placering i fortsatta studier och i arbetslivet.

Klassificeringar

Statistikmaterialet omfattar Statistikcentralens och undervisningsförvaltningens klassificeringar och internationella klassificeringar av utbildningsområde och utbildningsnivå, klassificeringar som beskriver läroanstalten, olika regionala och demografiska klassificeringar samt förvärvsarbete.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna produceras genom att sammanslå Statistikcentralens individbaserade totalmaterial. Uppgifterna om personer som avlagt examen produceras ur Statistikcentralens examensregister. Uppgifterna om fortsatta studier produceras ur Statistikcentralens individbaserade material över studerande och uppgifterna om sysselsättning och arbetskraft ur Statistikcentralens sysselsättningsstatistik. Sysselsättningsstatistiken sammanställs ur olika register, av vilka de största, förutom Statistikcentralens register, är Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem, skatteförvaltningens olika material, statens och kommunernas pensionsregister och register över anställningsförhållanden, den privata sektorns register över arbetsavtals- och anställningsförhållanden osv.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistiken produceras årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna färdigställs i februari.

Tidsserie

Statistikuppgifter har producerats årligen sedan 1990-talet. De utexaminerade från grundskolan slopades från populationen för 2006 års statistik, eftersom deras sysselsättningsuppgifter inte längre erhålls. Uppgifterna om sysselsättning bygger på uppgifter om arbetspension och 15–17-åriga unga omfattas fr.o.m. år 2005 inte längre av arbetspensionsförsäkringen.

Nyckelord

arbetslöshet, arbetsmarknaden, examinerade, fortsatta studier, sysselsättning, utbildning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/sijk/yht_sv.html


Senast uppdaterad 22.08.2018