Industrins orderingång

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/teul/index_sv.html
Ämnesområdet: Industri
Tangerande ämnesområde: Företag
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland.

Avsikten med indexet över industrins orderingång är att snabbt och tillförlitligt ge information om utvecklingen av orderingången. Med statistiken får man därtill uppgifter om utvecklingen av den kommande produktionen och omsättningen. Beräkningen bygger på förändringsestimering. Den näringsgrensvisa summan räknas på basis av de företags uppgifter som har jämförbara uppgifter både för referensmånaden och för motsvarande månad året innan. En årsförändring räknas för näringsgrenen på basis av dessa summor. Vid beräkningen av årsförändring beaktas också företagsarrangemang och förändringar av näringsgrenar. Med denna årsförändring upphöjs indexet över orderingången motsvarande månad föregående år. Indexen för den grövre näringsgrensnivån räknas genom viktning från indexen över orderingångens 2-siffernivå i näringsgrensindelningen Som vikter används estimat för värdet av hela populationens orderingång på 2-siffernivån. De senaste indextalen kan revideras för de senaste 12 månadernas del då materialet kompletteras och företagen korrigerar sina uppgifter. Den statistik och de index som uppgjorts på basis av materialet är offentliga, dock med den begränsningen att enskilda företags uppgifter inte kan härledas på basis av dem.

Uppgiftsinnehåll

Index över industrins orderingång publiceras beträffande följande näringsgrenar:

  • Fabriksindustri (TOL 2008: 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 och 30)
  • Pappers- och pappersvarutillverkning (TOL 2008: 17)
  • Kemisk industri (TOL2008: 20–21)
  • Metallindustri (TOL 2008: 24–30)

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen 2008.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken över industrins orderingång är en statistik som baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalet omfattar årligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter och deras täckning av omsättningen är ungefär 70–75 procent. Urvalet justeras årligen och de mest betydelsefulla nya företagen införs i urvalet. Till företagen i urvalet sänds varje månad en enkät, där man främst frågar efter värdet på den orderingång per månad som är avsedd att produceras på arbetsställen i Finland. Alternativt kan företaget uppge både orderstocken i slutet av månaden, de beställningar som annullerats under månaden och leveranserna under månaden. Med hjälp av dessa uppgifter räknar Statistikcentralen orderingången under månaden. För att förbättra näringsgrensrenheten har flerbranschföretag indelats i branschenheter. I datainsamlingen utnyttjas uppgifterna i Statistikcentralens storföretagsenkät samt de primäruppgifter om företagen som erhålls ur företags- och arbetsställeregistret, såsom t.ex. uppgift om näringsgren.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Omkring 40 dagar efter att statistikperioden gått ut.

Tidsserie

Fr.o.m. år 2005. Basåret för tidsserierna är år 2015 (2015=100).

Nyckelord

Index, industri, order, näringsgrenar, produktion

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/teul/yht_sv.html


Senast uppdaterad 04.10.2019