Statistik över vägtrafikolyckor

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ton/index_sv.html
Ämnesområdet: Transport och turism
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över vägtrafikolyckor innehåller mångsidig information om vägtrafikolyckor som lett till personskada och om personer som varit delaktiga i olyckorna. Statistiken redovisas från och med år 1931 och sammanställs varje månad som preliminär statistik och som slutliga uppgifter på årsnivå.

Uppgifterna används för uppföljning av trafiksäkerhetssituationen både nationellt och internationellt. Uppgifterna baserar sig på de vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom.

Uppgiftsinnehåll

Vägtrafikolyckor med personskador, som kommit till polisens kännedom och som polisen meddelat Statistikcentralen.

I materialet ingår följande uppgifter om:

  • olyckan: allvaret i olyckan, olyckstyp, tidpunkt, antal inblandade
  • olycksplatsen: landskap, kommun, plats på vägnätet, hastighetsbegränsning, korsning
  • förhållanden vid olyckan: väglag (torrt, vått...), väder (klart, regnigt...), ljusförhållanden
  • inblandade: trafikantkategori, ålder, kön, nationalitet, resultat av alkoholtest genom blåsning, droganvändning, uppgifter om körkort, identifieringsuppgifter

Materialet omfattar alla olyckor med dödlig utgång och en stor del av skadeolyckorna. Årspublikationen omfattar alla olyckor. Uppgiterna på enhetsnivå i materialet är sekretessbelagda.

Klassificeringar

Statistiken produceras med alla regionindelningar baserade på kommunindelningen, t.ex. hela landet, landskap, ekonomisk region och kommun.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Vägtrafikolyckor med personskada som införts i polisens datasystem och meddelats till Statistikcentralen. Olyckorna har förts in i polisens datasystem, varifrån de överförs till Statistikcentralen tre gånger i månaden. Uppgifterna från polisen kompletteras med uppgifter från Trafikledsverket, Transport- och kommunikationsverket (Traficom), Institutet för hälsa och välfärds vårdanmälningsregister och Statistikcentralens statistik över dödsorsaker.

Uppdateringsfrekvens

Förhandsuppgifterna uppdateras månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Förhandsuppgifterna för innevarande månad publiceras senast den nästsista veckan följande månad. Årspublikationen publiceras i januari med ett års eftersläpning.

Tidsserie

Uppgifterna är tillgängliga fr.o.m. år 1931.

Nyckelord

alkohol, bilar, dödlighet, fordon, motorfordon, olycksfall, rusmedel, trafik, trafikdödade, trafikfylleri, trafikolyckor, trafikskador, trafiksäkerhet, vägtrafik

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ton/yht_sv.html


Senast uppdaterad 16.01.2019