Folkräkningar

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/vaelaskp/index_sv.html
Ämnesområdet: Befolkning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Folkräkningsuppgifter används vid beskrivning och planering av samhällsstrukturen och förändringar i den. Folkräkningar görs nästan i alla länder i världen. För att säkerställa jämförbarheten mellan uppgifterna ger FN och EU rekommendationer om uppgiftsinnehållet, definitioner av uppgifter och klassificeringar i folkräkningarna.

Uppgiftsinnehåll

Folkräkningen år 2000 är en statistisk helhet med primäruppgifter om befolkningens sammansättning, sysselsättning, familjer och boende i Finland för situationen 31.12.2000.

I folkräkningen år 2000 produceras uppgifter om:

  • befolkningen och sysselsättning, yrke och inkomster
  • bostadshushåll och familjernas sammansättning, inkomster och sysselsättning
  • bostäder och bostadshushållens boendeförhållanden
  • byggnader och fritidshus.

Uppgiftsinnehållet, begreppen och klassificeringarna för folkräkningen år 2000 finns beskrivna i handboken för folkräkningen.

Klassificeringar

I folkräkningstabellerna används samma klassificeringar som resp. ämnesområden använder, medan de uppgifter som beskriver yrkesuppgifter och den socioekonomiska ställningen bara har producerats i anslutning till folkräkningarna. För närvarande används yrkesklassificeringen ISCO1997 och klassificeringen av den socioekonomiska ställningen, som baserar sig på yrkesklassificeringen. Folkräkningarna omfattar landets hela befolkning, varför folkräkningsstatistik kan produceras med mycket detaljerade regionindelningar, t.ex. efter kommun och stadsdel samt med detaljerade klassificeringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

De uppgifter som hör till folkräkningshelheten sammanställs på basis av omkring 30 olika register och administrativa material. Bara insamlingen av yrkesuppgifter sköts via folkräkningsprojektet. Största delen av yrkesuppgifterna fås dock ur register och bara tjugo procent samlades in med hjälp av en direkt företagsenkät.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Folkräkningsuppgiftshelheten har producerats åren 1950, 1960, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 och 2000. Största delen av de uppgifter som omfattas av folkräkningen produceras också årligen inom resp. ämnesområde.

Färdigställs eller offentliggörs

Av de uppgifter som ingår i folkräkningshelheten färdigställdes de första i april 2001 och de sista i december år 2002.

Tidsserie

Den årliga produktionen av befolkningsuppgifter inleddes år 1971, av bostads- och byggnadsuppgifter år 1985, av sysselsättningsuppgifter år 1987 och av familjeuppgifter år 1977.

En s.k. longitudinell fil har skapats av personuppgifterna i folkräkningarna för åren 1970–2000, som innehåller folkräkningsuppgifter om alla personer som bott i Finland åren 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 och 2000. I filen finns också uppgifter efter familj och bostadshushåll. Dessutom har uppgifter om ett urval på omkring 400 000 person ur folkräkningsmaterialet för år 1950 fogats till filen.

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/vaelaskp/yht_sv.html


Senast uppdaterad 02.05.2012