Månadslöner inom staten

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/vkp/index_sv.html
Ämnesområdet: Löner och arbetskraftskostnader
Tangerande ämnesområde: Arbetsmarknaden
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över månadslöner inom staten beskriver löner för löntagare som omfattas av statens budgetekonomi och deras antal.

Uppgifterna har klassificerats bl.a. efter näringsgren, yrke, utbildning, kön och ålder. Statistiken över statens löner har sedan år 2006 bildats utgående från det material som insamlats av Statskontoret och som erhålls via Tahti-systemet. Uppgifterna beskriver anställningsförhållanden som var i kraft den sista november statistikåret.

Uppgiftsinnehåll

Uppgifter om statsanställdas anställningsförhållande och löner.

Bakgrundsppgifter om löntagare är bl.a. kön, ålder/åldersklass, examensinriktning och medborgarskap. Uppgifter om arbetsgivare och arbetsplats är bl.a. ämbetsverkets namn, huvudtitel och kapitel i budgeten och belägenhetskommun. Uppgifter om anställningsförhållande är bl.a. yrkes-/tjänstebenämning, heltids-/deltidsanställning, ordinarie-/visstidsanställning, tjänstgöringstid hos staten och rätten till semester. Uppgifter om löner är bl.a. egentlig lön, lön för ordinarie arbetstid, totallön och betalda tillägg. Uppgifter om arbetstid är arbetstidsbestämmelser och veckoarbetstid.

Uppgifterna är i huvudsak offentliga, men alla uppgifter på enhetsnivå är sekretessbelagda.

Löneuppgifter publiceras bara ifråga om grupper på minst sex personer och uppgifterna om yrkes-/tjänstebenämning ifråga om grupper på minst 30 personer. Uppgifter om ett enskilt statligt ämbetsverk kan inte publiceras eller lämnas ut.

Klassificeringar

De mest använda klassificeringarna är yrkesklassificeringen, utbildningsklassificeringen, kön, åldersgrupp, uppgifter om heltidsanställning, anställningsförhållandets art, huvudtiteln i ämbetsverkets budget, näringsgrensindelning, landskap och län.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Fram till år 2005 har Statskontoret, med fullmakt av finansministeriet, samlat in uppgifterna efter person av de ämbetsverk, inrättningar och ministerier som omfattas av statens budgetekonomi och Statistikcentralen har årligen fått tillgång till materialet gällande november. Från och med år 2006 fås uppgifterna ur systemet TAHTI, som upprätthålls av Statskontoret. När det gäller månadsavlönade anställda fås uppgifterna utgående från anställda med tjänste- och arbetsavtalsförhållande.

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna publiceras årligen i juni.

Tidsserie

Löneuppgifterna finns tillgängliga om statsanställda med tjänsteförhållande oavbrutet från och med år 1963 och för anställda med arbetsavtalsförhållande från och med år 1966. Materialen finns i samlingsfiler från och med år 1990 och år 1994.

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/vkp/yht_sv.html


Senast uppdaterad 26.10.2011