Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

2. Personalutbildning i genomsnitt fem dagar om året

Nästan 60 procent av löntagarna, totalt 1,1 miljoner, deltog år 2006 i utbildning som stöds av arbetsgivaren. Kvinnorna fick sådan personalutbildning oftare än männen, men antalet utbildningsdagar varierade inte mellan könen. I genomsnitt var den utbildning som stöds av arbetsgivaren fem dagar (median) år 2006. Den kvartil som fått flest personalutbildningsdagar deltog i utbildning under minst 12 dagar (övre kvartil) och 25 procent av löntagare i åldern 18–64 år som deltagit i utbildning fick utbildning som stöds av arbetsgivaren under högst 2 dagar (undre kvartil) år 2006.

Sett till ålder förekom det just inte heller skillnader i antalet utbildningsdagar som stöddes av arbetsgivaren. Unga löntagare i åldern 18–24 år fick något färre utbildningar än dem som fyllt 25 år, men på grund av att gruppen är liten är skillnaden inte statistiskt signifikant.

Flest personalutbildningsdagar hade högre tjänstemän och personer med utbildning på högskolenivå. Högre tjänstemän fick i genomsnitt sju dagar, lägre tjänstemän fem dagar och löntagare som hör till gruppen arbetare ungefär tre dagar utbildning som stöds av arbetsgivaren år 2006 (figur 5).

Figur 5. Antalet personalutbildningsdagar per deltagare efter socioekonomisk ställning år 2006 (18–64-åriga löntagare som deltagit i utbildning)

Figur 5. 	Antalet personalutbildningsdagar per deltagare efter socioekonomisk ställning år 2006 (18–64-åriga löntagare som deltagit i utbildning)

Varannan löntagare med högskoleutbildning som deltagit i personalutbildning fick utbildning under minst sex dagar år 2006, medan motsvarande antal utbildningsdagar bland personer med utbildning på mellannivå var fem och bland personer med utbildning på grundnivå var fyra dagar (median).

Det genomsnittliga antalet utbildningsdagar i utbildning som stöds av arbetsgivaren är på ganska samma nivå i olika delar av Finland. De som bor i tätorter fick i genomsnitt en dag mindre utbildning som stöds av arbetsgivaren (medianen 4 dagar) än de löntagare som bor i urbana kommuner eller i landsbygdskommuner och som fått personalutbildning år 2006 (medianen 5 dagar). Om små regionala skillnader berättar också det att hälften av löntagarna i åldern 18–64 år som deltagit i utbildning fick personalutbildning i genomsnitt 5 dagar oberoende av bostadslän.

Antalet personalutbildningsdagar har varit ungefär på samma nivå som år 2000. Då det genomsnittliga antalet personalutbildningsdagar bland personer med utbildning på grundnivå har ökat något och utbildningsdagarna bland personer med högskoleutbildning minskat något från år 2000 till år 2006 är följden att skillnaderna som har att göra med både utbildningsbakgrund och socioekonomisk ställning utjämnats något då det gäller deltagande i personalutbildning 2000–talet.

När man bedömer det genomsnittliga antalet utbildningsdagar har man i stället för aritmetiskt medelvärde använt median samt undre och övre kvartil eftersom utbildningsdagarnas spridning är stor och dess fördelning mycket sned. För beräkningen av nyckeltalen arrangeras materialet i storleksordning i förhållande till utbildningsdagar.
Median anger det genomsnittliga värdet för materialet.
Undre kvartil anger värdet som fås när 25 procent av observationerna gjorts
Övre kvartil anger värdet som fås när 75 procent av observationerna gjorts.

Källa: Vuxenutbildningsundersökningen 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsti Pohjanpää (09) 1734 2604, Helena Niemi (09) 1734 2488, Timo Ruuskanen (09) 1734 3620

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 10.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Deltagande i vuxenutbildning [e-publikation].
Utbildningens längd och innehåll 2006, 2. Personalutbildning i genomsnitt fem dagar om året . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aku/2006/02/aku_2006_02_2008-01-10_kat_002_sv.html