Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.12.2013

Östra Finlands bruttonationalprodukt per invånare ökade mest av storområdena

När man ser till storområdesnivå ökade bruttonationalproduktens volym per invånare kraftigast i Östra Finland, med 5,8 procent. Också i Västra Finland var ökningen klart snabbare än i hela Finland. I Norra Finland däremot skedde ingen förändring jämfört med 2010 års nivå. Också Södra Finland och Åland sackade efter i den ökning av produktionen som beräknats per invånare i Finland. Dessa två storområden låg dock fortfarande i täten på absolut nivå (bnp/capita), medan Östra Finlands bruttonationalprodukt till löpande priser var lägst bland storområdena år 2011, drygt 27 400 euro per invånare. Uppgifter baserar sig på produktions- och sysselsättningsuppgifterna i regionalräkenskaperna för år 2011.

Bruttonationalprodukten per invånare, volymförändring efter storområde åren 2010–2011, %

Bruttonationalprodukten per invånare, volymförändring efter storområde åren 2010–2011, %

Av de regionala statistikuppgifterna framgår att bruttonationalprodukten till marknadspris var högst i Nyland år 2011, i förhållande till regionens invånarantal. Den uppgick till 46 292 euro. Till de tre första i täten hörde åter även Åland och Österbotten. I Kajanaland var bruttonationalprodukten fortfarande lägst per invånare, något under 25 000 euro. Nylands bruttonationalprodukt i förhållande till invånarantalet var ungefär 47 procent högre än landskapens medeltal. Också Åland avviker klart från landskapens medeltal. En så stor skillnad mellan regionerna kan bl.a. förklaras av näringsgrensstrukturen, koncentrationen av ekonomisk verksamhet till huvudstadsregionen samt affärs- och bokföringsarrangemang som företagen gör mellan sina arbetsställen.

De regionala tidsserierna för produktion och sysselsättning för åren 2000–2011 följer näringsgrensindelningen TOL2008 som också används av nationalräkenskaperna. I databastabellerna finns fortfarande en längre tidsserie för åren 1975–2008, som har uppgjorts med områdesindelningen 2010 och en äldre näringsgrensindelning (TOL2002). I regionalräkenskaperna är folkmängden densamma som medelfolkmängden, dvs. medeltalet av folkmängden under två på varandra följande år.

I tabellbilaga 1 presenteras volymförändringen av bruttonationalprodukten i förhållande till invånarantalet efter storområde åren 2010–2011

I Nyland var ökningen av de disponibla inkomsterna relativt svag

Av de finländska landskapen ökade hushållens disponibla inkomster per invånare nominellt sett mest i Södra Österbotten, med 5,5 procent mellan åren 2010 och 2011. Ökningen var nästan lika snabb i landskapen Norra Karelen och Österbotten. I Fasta Finland var ökningen av de disponibla inkomsterna per invånare svagast i Nyland, bara 2,7 procent från år 2010. Allmänt taget var ökningen enligt de senaste statistikuppgifterna svagare i nästan alla landskap jämfört med föregående år. Då såg man en återgång till nivån före den ekonomiska krisen, dvs. omkring 5 procent, i hela landet. Landskapens genomsnittliga ökning av de disponibla inkomsterna per invånare var något under 4 procent.

Hushållens disponibla inkomster per invånare, förändring efter landskap åren 2010–2011, %

Hushållens disponibla inkomster per invånare, förändring efter landskap åren 2010–2011, %

De disponibla inkomsterna erhålls då man från hushållens löner och andra löntagarersättningar, kapital- och andra inkomster samt socialförmåner drar av betalda inkomstskatter, socialskyddsavgifter och andra betalda inkomstöverföringar. De inkomster som invånare i landskapen i Fasta Finland hade kvar för konsumtion och sparande var högst bland nylänningarna, 22 261 euro per invånare. I täten för inkomstökningen var Södra Österbotten där de disponibla inkomsterna däremot var 17 586 euro per invånare, vilket var något under 1 900 euro mindre än bland medelfinländaren. Åland behöll sin ställning i täten bland Finlands landskap, med en disponibel inkomst på 23 146 euro, trots den relativt blygsamma nominella ökningen på 2,6 procent.

Medeltalet för hela landet var 19 475 euro, dvs. 674 euro mer än året innan. Mellersta Österbotten hade fortfarande de lägsta disponibla inkomsterna per invånare. Skillnaden mellan de båda ytterligheterna, Åland och Mellersta Österbotten, sjönk till en aning under 6 000 euro. Medianlandskapet var år 2011 Södra Karelen, 18 423 euro per invånare, vilket bara var något under medeltalet mellan landskapen. En klar skillnad till nivåerna i övriga Finland finns fortfarande i Åland och Nyland. I början av år 2011 anslöts landskapet Östra Nyland till det sistnämnda landskapet. År 2010 placerade sig Östra Nyland genast efter Nyland när det gäller disponibla inkomster per invånare.

Uppgifterna i regionalräkenskaperna publiceras för hela tidsserien med det senaste statistikårets kommunindelning. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens uppgifter om hushållens regionalräkenskaper för år 2011. I kalkylerna har man använt nationalräkenskapsuppgifter som reviderats i juli 2013. I databastabellerna är de senaste siffrorna jämförbara i tidsserien för åren 2000–2011. En tidsserie för 1995–2008 finns också att tillgå. De nationalräkenskapssiffror som använts vid framställningen av denna tidsserie är från år 2010.

I tabellbilaga 2 presenteras förändringen av de disponibla inkomsterna i förhållande till invånarantalet efter landskap åren 2010–2011.


Källa: Regionalräkenskaper 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aku Alanen 09 1734 3320, Olli Pirinen 09 1734 3365, Eljas Tuomaala 09 1734 2723, aluetilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (228,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Regionalräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1799-3407. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/altp/2011/altp_2011_2013-12-11_tie_001_sv.html