Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

12 månaders glidande summa

12 månaders glidande summa anger summan för de tolv senaste månaderna. T.ex. mars månads 12 månaders glidande summa utgör summan av alla uppgifter från början av april förra året fram till slutet av mars i år. April månads 12 månaders glidande summa omfattar uppgifterna från början av maj förra året fram till slutet av april i år. Differensen mellan april månads och mars månads 12 månaders glidande summa anger skillnaden mellan situationen i april i fjol och april i år.

Energiintensitet

Energiintensiteten definieras som den totala energianvändningen i relation till bruttonationalprodukten.

Olja

Innehåller följande bränsleklassificeringens klasser:

 • Raffinerigas (1111)
 • Gasol, flytgas (1112)
 • Industribensin (1121)
 • Flygbensin (1123)
 • Flygfotogen (1131)-
 • Annat fotogen, petroleum (1132)
 • Lätt brännolja, tunn eldningsolja (1134)
 • Motorbrännolja (1135)
 • Andra mellantjocka oljor (1139)
 • Tung brännolja, tjockolja, svavelhalt < 1 % (1141)
 • Tung brännolja, tjockolja, svavelhalt > 1 % (1142)
 • Andra tjocka oljor (1143)
 • Petroleumkoks (1150)
 • Retur- och spilloljor (1160)
 • Andra oljeprodukter (1190)

Petajoule

Petajoule (PJ) är en energienhet som används för att ange energiinnehållet i bränslen och andra energikällor. 1 PJ = 1000 TJ; 1 TJ = 0,278 GWh

Slutanvändning av energi

Slutanvändningen av energi anger användningen av el och värme, bränslen för uppvärmning av byggnader, trafikbränslen och processbränslen för industrin. Slutanvändningen av energi är den totala användningen av energi efter avräkning av det svinn som uppstår vid överföring och omvandling av energi, och anger således den energimängd som återstår för företagens, hushållens och övriga konsumenters användning.

Torv

Innehåller följande bränsleklassificeringens klasser:

 • Frästorv (2110)
 • Stycketorv (2120)
 • Torvpelletar och -briketter (2130).

Total energianvändning

Den totala energianvändningen utgör den totala användningen av inhemsk energi (energi från inhemska energikällor) och importenergi i Finland, uttryckt i enhetliga måttenheter. Den totala energianvändningen omfattar bränslen som använts för produktion och förädling av energi samt energi som använts direkt inom slutanvändningen (t.ex. fordonsbränslen och bränslen för uppvärmning av byggnader).

Träbaserade bränslen

Innehåller följande bränsleklassificeringens klasser:

 • Vedträn, långved och småved (3111)
 • Helträds- eller slanflis (3112)
 • Flis eller kross av hyggesrester (3113)
 • Bark (3121)
 • Sågspån, kutterspån o.a. spån (3122)
 • Flis eller kross av trärester (3123)
 • Trärestprodukter från industrin, ospecificerade (3128)
 • Övriga restprodukter av trä (3129)
 • Avlutar från träförädlingsindustrin (3130)
 • Övriga bi- och avfallsprodukter från träförädlingsindustrin (3140)
 • Återvinningsträ (3150)
 • Träpelletar och -briketter (3160).

Uppvärmningsbehovstal / graddagstal

Uppvärmningsbehovstalen, som beskriver olika orters årliga uppvärmningsbehov, har beräknats för rumstemperaturen 17°C med antagelsen att man slutar värma upp byggnaderna på våren då utomhustemperaturen stiger över 10°C och börjar värma upp dem på hösten då temperaturen sjunker under 12°C. Uppvärmningsbehovstalen produceras av Meteorologiska institutet. Vid sammanställningen av denna statistik har man använt uppvärmningsbehovstalet för Jyväskylä för att beskriva hela Finlands genomsnittliga uppvärmningsbehov.

Övriga energikällor

Innehåller följande bränsleklassificeringens klasser

 • Vegetabiliska produkter (3170)
 • Animaliska produkter (3180)
 • Biogas från avstjälpningsplats (3211)
 • Biogas i avloppsrening (3212)
 • Biogas från industrin (3213)
 • Övrig biogas (3219)
 • Flytande biobränslen (3220)
 • Återvinningsbränslen (3231)
 • Rivningsträ (3232)
 • Impregnerat trä (3233)
 • Övriga blandbränslen (3239),
 • Produktgas (3240)
 • Plastavfall (4911)
 • Gummiavfall (4912)
 • Problemavfall (4913)
 • Övrigt avfall (4919)
 • Industriell reaktionsvärme (4920)
 • Elektricitet, som använts i elpannor och värmepumpar (4940)
 • Väte (4980)
 • Övriga energikällor, ospecificerade (4990)

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/kas_sv.html