Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.3.2020

År 2018 levde 856 000 personer i risk för fattigdom eller social utestängning

Enligt Statistikcentralens statistik över levnadsförhållanden levde 856 000 finländare, dvs. 15,8 procent av hela hushållsbefolkningen, under risk för fattigdom eller social utestängning år 2018. Antalet personer som levde under sådan risk sjönk med omkring 34 000 från året innan, och andelen var på samma nivå som år 2016. Antalet personer som levde under denna risk minskade inom alla dimensioner av indikatorn, både när det gäller låga inkomster, låg arbetsintensitet och allvarlig materiell fattigdom.

Andelen personer som riskerade fattigdom eller social utestängning efter kön åren 2008–2018

Andelen personer som riskerade fattigdom eller social utestängning efter kön åren 2008–2018

Risk för fattigdom eller social utestängning betyder att personen är medlem av ett hushåll med relativt låga inkomster, låg arbetsintensitet eller allvarlig materiell fattigdom. Vid risk för fattigdom eller social utestängning räcker det att en av dessa risker realiseras, men de kan också gälla samtidigt. Totalt 640 000 hade låga inkomster, 370 000 låg arbetsintensitet och 133 000 upplevde allvarlig materiell fattigdom år 2018.

En stor del av dem som lever under risk för fattigdom eller social utestängning har enbart låg inkomst. De är ungefär 406 000 personer till antalet, dvs. 7,5 procent av hela befolkningen och något under hälften av alla som levde under risk för fattigdom eller social utestängning. Näst vanligast är det att samtidigt ha låga inkomster och låg arbetsintensitet, vilket gäller omkring 183 000 personer, dvs. 3,4 procent av befolkningen. Enbart låg arbetsintensitet är det tredje vanligaste och det gäller omkring 134 000 personer, dvs. 2,5 procent av befolkningen.

Kvinnor lever något oftare än män under risk för fattigdom eller social utestängning. Av kvinnorna levde 16,1 procent, dvs. 444 000 personer, och av männen 15,4 procent, dvs. 412 000 personer, under risk för fattigdom eller social utestängning år 2018. Skillnaden beror framför allt på låga inkomster som berör kvinnor (12,3 %) lite oftare än män (11,2 %). Män (7,5 %) upplever låg arbetsintensitet något oftare än kvinnor (5,9 %). Män upplever också något oftare än kvinnor risker när det gäller fler än en riskdelfaktor.

Både låga inkomster, låg arbetsintensitet och allvarlig materiell fattigdom är hushållsspecifika mätare. Därför uppstår de observerade skillnaderna mellan könen i fråga om risk för fattigdom eller social utestängning eller i dess delfaktorer i huvudsak på grund av skillnaderna mellan ensamboende personer.

När det gäller männen som var under risk var 66 procent i arbetsför ålder och bara 15 procent i pensionsåldern, medan ungefär 55 procent av kvinnorna som var under risk var i arbetsför ålder och 28 procent i pensionsåldern. Den minskade ekonomiska utsattheten bland kvinnor i pensionsåldern har gjort att skillnaden mellan kvinnor och män i fråga om risk för fattigdom eller social utestängning har minskat jämfört med år 2008, då 18 procent av kvinnorna och 15,8 procent av männen levde under risk för fattigdom eller social utestängning. Under de par senaste åren har antalet kvinnor med låga inkomster ökat något igen, vilket också ses som en något större skillnad mellan kvinnor och män i fråga om risk för fattigdom eller social utestängning. – Mera information om skillnaderna mellan befolkningsgrupperna när det gäller risk för fattigdom eller social utestängning finns i statistikens databastabeller och noggrannare information om låga inkomster i inkomstfördelningsstatistiken .

Den s.k. AROPE-indikatorn (At Risk of Poverty or Social Exclusion) som mäter risken för fattigdom eller social utestängning är en del av uppföljningen av målen för Europa 2020-strategin. Syftet med denna är att minska antalet personer som riskerar fattigdom eller social utestängning i EU med 20 miljoner fram till år 2020 då man jämför med år 2008. År 2008 riskerade 116 miljoner människor fattigdom eller social utestängning. År 2017 levde 110 miljoner människor i 28 EU-länder under sådan risk.

Hushållens utkomstproblem minskade år 2019

Allt färre hushåll hade utkomstproblem år 2019 1) . Av hushållen hade 6,7 procent svårigheter eller stora svårigheter att få pengarna att räcka till för utgifterna år 2019 (figur). Andelen hushåll med utkomstproblem har minskat de senaste åren. Den har varit under 8 procent under hela 2010-talet, med undantag av 2011.

Av hushållen anger dessutom 70 procent att de skulle klara av en rätt så stor oväntad utgift utan utomstående hjälp. Bästa beredskap har pensionärshushåll med två vuxna, av vilka ungefär 89 procent skulle klara av en oväntad utgift. Sämsta beredskapen har hushåll med en försörjare (ungefär 39 %) och unga enpersonshushåll (ungefär 52 %). Med en oväntad utgift avses en summa som är samma som en enpersonshushålls månatliga gräns för låga inkomster, som under de senaste åren har varit omkring 1 200 euro.

Hushållens inkomster räcker till för utgifterna med svårigheter eller stora svårigheter under åren 2004–2019, av hushållen och personerna

Hushållens inkomster räcker till för utgifterna med svårigheter eller stora svårigheter under åren 2004–2019, av hushållen och personerna

1) Uppgifter i statistiken över levnadsförhållanden publiceras enligt två referenstidpunkter. Referenstidpunkten för risken för fattigdom eller social utestängning är året då inkomsterna förvärvats, men uppgifterna som baserar sig på intervjuer beskriver intervjutidpunkten, dvs. året efter det år som inkomsterna förvärvats. Mera information om referenstidpunkterna finns i publikationens kvalitetsbeskrivning.

Källa: Statistik över levnadsförhållanden 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 27.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över levnadsförhållanden [e-publikation].
01 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eot/2019/01/eot_2019_01_2020-03-27_tie_001_sv.html