Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.4.2006

Hälften av industriföretagen hade innovationsverksamhet åren 2002-2004, inom servicenäringarna omkring vart tredje

Åren 2002-2004 bedrev totalt 43 procent av företagen innovationsverksamhet, 30 procent hade produktinnovationer och 28 procent processinnovationer. Av industriföretagen bedrev hälften innovationsverksamhet under nämnda period. Av företagen hade 34 procent produktinnovationer, 31 procent processinnovationer och 32 procent projekt som siktar på innovationer. Totalt 14 procent av industriföretagen hade alla dessa delkomponenter för innovationsverksamhet, dvs. produkt- och processinnovationer samt olika innovationsprojekt. Uppgifterna bygger på Statistikcentralens undersökning, där företagen tillfrågades om verksamhet med anknytning till innovationer (undersökningen täckte de företag som sysselsatte minst 10 anställda inom de granskade näringsgrenarna).

Av företagen inom servicenäringarna bedrev 37 procent innovationsverksamhet åren 2002-2004, medan vart fjärde företag hade produkt- eller tjänsteinnovationer. Vart fjärde företag hade också processinnovationer. En femtedel av företagen hade projekt med inriktning mot innovationer. Tio procent av företagen inom servicenäringarna hade alla delkomponenter för innovationsverksamhet.

Bland de industriella näringsgrenarna fanns det relativt sett mest innovationsverksamhet inom livsmedelsindustrin, textilvarutillverkningen, tillverkningen av gummi- och plastvaror samt tillverkningen av instrument. Omkring två tredjedelar av företagen inom resp. näringsgren hade bedrivit innovationsverksamhet. Inom servicenäringarna var innovationsverksamhet vanligast inom databehandlingstjänster, där 67 procent av företagen bedrev innovationsverksamhet åren 2002-2004.

En innovation är en ny eller en väsentligt förbättrad produkt eller tjänst som företaget introducerat på marknaden eller en ny eller väsentligt förbättrad process som företaget tagit i bruk. Som företag som bedriver innovationsverksamhet har man, utöver företag som gjort innovationer, betraktat sådana företag som haft projekt med inriktning mot innovationsutveckling, antingen projekt som fortsatt efter den aktuella perioden eller som avbrutits redan under granskningsperioden.

Innovationsverksamheten inom industri och tjänster 2002-2004, andel av företagen

Åren 200-2004 hade en betydande del av de företag som bedrev innovationsverksamhet, dvs. 45 procent, haft samarbete med anknytning till innovationsverksamhet. Innovationssamarbete bedrivs mest med företag inom den egna koncernen, med leverantörer av utrustning och material samt med kunder. Av de koncernföretag som bedrev innovationsverksamhet ansåg 41 procent att samarbetet med andra företag inom koncernen var betydelsefullt. Omkring en tredjedel av företagen ansåg att samarbetet med kunderna var betydelsefullt och 27 procent av företagen betraktade samarbetet med leverantörer av utrustning och material som viktigt. Den största delen av samarbetet med anknytning till innovationsverksamhet under åren 2002-2004 skedde med inhemska samarbetspartners, men en betydande del av företagen har samarbetspartners också i andra EU-länder eller i Förenta staterna.

Mer detaljerad information finns i publikationen Innovationsundersökning 2004 (utkommer hösten 2006).

Källa: Innovationsundersökning 2004. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 19.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Innovationsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-3870. 2004. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/inn/2004/inn_2004_2006-04-19_tie_001_sv.html