Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.6.2010

Innovationsverksamhet fortfarande vanligare inom industrin än i företag inom servicenäringarna

Nästan hälften av företagen med minst tio anställda bedrev innovationsverksamhet med anknytning till produkt- och processinnovationer under åren 2006–2008. Merparten av dessa införde också produkt- eller processinnovationer. Innovationsverksamheterna under perioden i fråga berörde mest utvecklings- och forskningsverksamhet samt anskaffning av maskiner och anläggningar. Företagen uppgav innovationsutgifter för totalt omkring sju miljarder euro år 2008. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens undersökning om företagens innovationsverksamhet.

Innovationsverksamheten inom industri och tjänster 2006–2008, andel av företag med innovationsverksamhet

Innovationsverksamheten inom industri och tjänster 2006–2008, andel av företag med innovationsverksamhet

Av de företag som introducerade produktinnovationer åren 2006–2008 introducerade 57 procent nya produkter på sin marknad. Tre av fyra företag med innovationer introducerade produkter som var nya för företaget. Av företagens totala omsättning år 2008 härrörde omkring 16 procent från innovationer som introducerats på marknaden åren 2006–2008.

Innovationsverksamhet med anknytning till produkt- och processinnovationer var fortfarande vanligare inom industrin än inom tjänster och stora företag bedrev innovationsverksamhet mer än små. De viktigaste målen i innovationsverksamheten var att förbättra produkternas kvalitet, utvidga produktsortimentet och att öka marknadsandelarna, men t.ex. att öka processernas flexibilitet och kostnadseffektivitet var också lika viktiga mål. Som de viktigaste uppgiftskällorna i utvecklingen av produkt- och processinnovationer upplevde företagen kunderna och leverantörerna av utrustning och material samt för koncernföretag övriga företag inom den egna koncernen.

Trettiosju procent av de företag som bedrev innovationsverksamhet hade haft samarbete med anknytning till innovationsverksamhet med andra företag och institutioner. De viktigaste samarbetsparterna i utvecklingen av innovationer var liksom de viktigaste uppgiftskällorna kunderna, leverantörerna av utrustning och material samt för koncernföretag den egna koncernen. Samarbete bedrivs också i stor utsträckning med internationella partners; t.ex. något under en tredjedel av de som bedrivit samarbete uppgav att de hade haft samarbetsparter i Förenta Staterna och något under en femtedel att de hade haft parter i Kina.

En tredjedel av alla företag uppgav att de arbetat med marknadsförings- och organisationsinnovationer. Det viktigaste målet med organisationsinnovationer var enligt företagen att minska på tiden det tar att svara på kundernas och andra samarbetsparters behov, då man med innovationer med anknytning till marknadsföring strävar efter att öka sina marknadsandelar och nå nya kunder.

Nästan två av tre företag som tagit i bruk produkt-, process-, marknadsförings- eller organisationsinnovationer under åren 2006–2008 uppgav att deras innovationer gett miljönytta. Inom industrin var andelen 73 procent av dem som arbetat med innovationer och inom tjänster 53 procent. De vanligaste miljönyttorna i anslutning till tillverkning av produkter var effektivare förbrukning av material och energi samt återvinning av avfall, vatten eller material som använts i tillverkningen. Av miljönyttor i anslutning till slutanvändningen av produkter nämndes oftast effektivare energiförbrukning. Som de viktigaste orsakerna till införandet av miljöinnovationer ansåg företagen vara efterfrågan av miljöinnovationer samt frivilliga avtal och anvisningar i samband med miljövänlig verksamhet.

Undersökningen omfattade företag med minst tio anställda inom industrin (inkl. utvinning av mineral samt el-, gas-, värme- och vattenförsörjning samt avfallshantering) och inom vissa servicebranscher.


Källa: Innovationsverksamhet 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 10.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Innovationsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-3870. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/inn/2008/inn_2008_2010-06-10_tie_001_sv.html