Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.3.2014

Innovationsverksamheten inom företag nästan oförändrad

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter uppgav företagen att de bedrivit innovationsverksamhet i nästan samma utsträckning under åren 2010–2012 som under åren innan. Omkring 45 procent av företagen som deltog i undersökningen hade bedrivit verksamhet i anknytning till produkt- och processinnovationer. I de föregående undersökningarna från åren 2006–2008 och 2008–2010 var motsvarande andelar 47 respektive 46 procent.

Innovationsverksamhet 2006–2012, andel av företagen

Innovationsverksamhet 2006–2012, andel av företagen

Inom industrin var innovationsverksamhet i anknytning till produkter och processer, såsom också marknadsintroduktion av produktinnovationer, vanligast inom tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik under åren 2010–2012. Inom tjänster var innovationsverksamhet och produktinnovationer vanligast inom näringsgrenen telekommunikation.

Nästan 40 procent av företagen inom både industri och tjänster hade under åren 2010–2012 tagit i bruk innovationer i anknytning till organisationen eller marknadsföringen.

I undersökningen frågades nu för första gången om offentliga upphandlingsavtal och innovationsaktiviteter i anknytning till genomförandet av upphandlingsavtal.

Nästan vart tredje, dvs. 31 procent, av de företag som deltog i undersökningen uppgav att företaget under åren 2010–2012 hade haft upphandlingsavtal om produktion av produkter för en organisation inom den offentliga sektorn. Totalt 30 procent av företagen hade upphandlingsavtal med inhemska organisationer inom den offentliga sektorn, och fem procent hade upphandlingsavtal med utländska organisationer inom den offentliga sektorn. Upphandlingsavtalen var vanligare bland de stora företagen än bland de mindre.

Innovationsaktiviteter i anknytning till genomförandet av upphandlingsavtal uppgavs dock bara i några få fall. Ett par procent av alla företag (åtta procent av de företag som hade upphandlingsavtal) bedrev innovationsverksamhet som en del av upphandlingsavtalet så, att innovationer förutsattes i avtalet. Fem procent av företagen (16 procent av dem som hade avtal) rapporterade om innovationsaktiviteter i anknytning till genomförandet av upphandlingsavtal, även om innovationer inte förutsattes i avtalet.

Undersökningen omfattade företag med minst tio anställda inom industrin (inkl. utvinning av mineral samt el-, gas-, värme- och vattenförsörjning samt avfallshantering) och inom vissa servicebranscher. Statistikföringen av servicebranscher utvidgades i denna undersökning till att också omfatta fyra nya näringsgrenar (59 Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning, 60 Planering och sändning av program, 72 Vetenskaplig forskning och utveckling samt 73 Reklam och marknadsundersökning).

Undersökningsresultaten publiceras i sin helhet i juni.


Källa: Innovationsverksamhet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Innovationsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-3870. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/inn/2012/inn_2012_2014-03-18_tie_001_sv.html