Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.9.2005

Konsumenternas syn på ekonomin försiktig i september

Trenden med det allt starkare förtroendet för ekonomin som konsumenterna haft sedan i juli avstannade i september. Konsumenternas förtroendeindikator var 10,8 i september, medan den i augusti var 13,6. Förtroendeindikatorn underskred samtidigt igen sitt långsiktiga medelvärde. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Den bygger på intervjuer som gjordes mellan den 1 och 20 september med 1 510 personer bosatta i Finland.

Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer försvagades alla något i september jämfört med augusti. Förväntningarna på Finlands ekonomi och på arbetslösheten var pessimistiska. Däremot trodde konsumenterna fortfarande på den egna ekonomin och möjligheterna att spara. Man förutsåg dock att inflationen kommer att ta fart och ansåg att det inte var lika fördelaktigt att köpa kapitalvaror i september som en månad eller ett år tidigare.

Konsumenternas syn på ekonomin i september 2005

  September 2005 nettotal Augusti 2005 nettotal September 2004 nettotal Medeltal 10/95-9/05
Konsumenternas förtroendeindikator 10,8 13,6 12,2 13,5
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 9,3 11,8 12,5 9,1
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 44,1 47,2 47,9 31,8
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget -2,3 2,0 4,4 7,1
Arbetslösheten i Finland om 12 mån. jämfört med nuläget -7,8 -6,5 -15,8 5,9
Inflationen om 12 mån., % 2,6 2,2 1,8 1,9
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 3,3 5,2 4,3 ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 27,8 32,5 30,9 24,6
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 19,6 27,3 25,7 20,7
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 12,5 13,9 14,3 5,4
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 33,0 35,3 28,3 22,9
Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I september trodde 25 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Lite fler, dvs. 28 procent av konsumenterna, bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. I september litade fortfarande 28 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras, men något fler än tidigare, dvs. 11 procent, befarade att den blir sämre inom ett år.

I september bedömde 41 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 28 procent trodde på att arbetslösheten minskar. Av de sysselsatta antog 12 procent att risken för arbetslöshet ökat för deras egen del under de senaste månaderna, men något fler, dvs. 14 procent, antog åter att risken hade minskat.

I september förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,6 procent under de följande 12 månaderna. Motsvarande tal var i augusti 2,2 procent och för ett år sedan 1,8 procent.

I september ansåg 44 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Motsvarande andel var 48 procent månaden innan och året innan. Hushållen hade fortfarande en hel del planer på att bl.a. inreda hemmet och skaffa hemelektronik. Inom ett år tänkte 16 procent av hushållen ganska eller mycket säkert köpa bil och 8 procent bostad.

Av konsumenterna ansåg 76 procent att tidpunkten att ta lån är fördelaktig och 16 procent av hushållen planerade att ta lån under de följande 12 månaderna. 60 procent av konsumenterna ansåg i september att det är lönsamt att spara. Av hushållen hade 61 procent sparat och 77 procent trodde att de kan spara under det följande året.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-9/2005

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands
ekonomi 10/1995-9/2005

Färska jämförelseuppgifter om konsumenternas förtroende i olika EU-länder finns tillgängliga 30.9
fr.o.m. kl. 12.00 under adress:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2005, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.9.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. september 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2005/09/kbar_2005_09_2005-09-27_tie_001_sv.html