Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.11.2005

Konsumenternas förtroende för ekonomin oförändrad i november

Konsumenternas förtroendeindikator, som intensifierar konsumenternas syn på ekonomin, var i november 14,6, dvs. ungefär densamma som i oktober. Förtroendet för ekonomin var i november starkare än för ett år sedan och också något starkare än i genomsnitt under de senaste tio åren. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Den bygger på intervjuer som gjordes mellan den 1 och 18 november med 1 511 personer bosatta i Finland.

Jämfört med oktober var förändringarna bara små inom förtroendeindikatorns alla fyra delfaktorer. Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin var alltjämt ljusa, medan uppskattningarna på den allmänna ekonomin var lama.

Konsumenternas syn på ekonomin i november 2005

  November 2005 nettotal Oktober 2005 nettotal November 2004 nettotal Medeltal 10/95-11/05
Konsumenternas förtroendeindikator 14,6 14,0 10,8 13,5
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 11,8 11,5 11,6 9,2
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 47,5 44,3 47,4 32,0
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget 1,4 2,8 1,1 7,0
Arbetslösheten i Finland om 12 mån. jämfört med nuläget -2,2 -2,6 -17,1 5,7
Inflationen om 12 mån., % 2,3 2,3 1,9 1,9
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 4,8 2,6 0,8 ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 29,9 30,3 32,0 24,7
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 19,4 25,3 21,6 20,7
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 13,9 19,7 15,2 5,6
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 31,1 33,3 24,6 23,1
Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I november trodde 24 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 20 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. I november litade 29 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 8 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I november bedömde 35 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 32 procent trodde att arbetslösheten minskar. I fjol var motsvarande andelar 48 och 19 procent. Av de sysselsatta antog 11 procent att risken för arbetslöshet ökat för deras egen del under de senaste månaderna, men fler, dvs. 15 procent, antog åter att risken hade minskat.

I november förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,3 procent under de följande 12 månaderna. Motsvarande inflationsförväntning var 1,9 procent för ett år sedan.

I november ansåg 44 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Hushållen hade rikligt med planer på att använda pengar bl.a. för resor och heminredning samt hemelektronik och fritidsartiklar. Också större inköp var fortsättningsvis aktuella i november, eftersom 19 procent av hushållen tänkte ganska eller mycket säkert köpa bil och 9 procent bostad inom ett år.

Av konsumenterna ansåg 74 procent i november att tidpunkten att ta lån är fördelaktig. 14 procent av hushållen planerade att ta lån under det följande året. I november ansåg 61 procent av konsumenterna att det är lönsamt att spara. Av hushållen hade 64 procent sparat och 79 procent trodde att de kan spara under det följande året.

Intervjuerna för november månads konsumentbarometer utredde också hur allmänna de olika tekniska apparaterna var i hushållen. Uppgifterna publiceras i mitten av december i Statistikcentralens tidskrift 'Tieto&trendit' (bara på finska).

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-11/2005

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands
ekonomi 10/1995-11/2005

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, oktober 2005
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-10/2005*

*räknat på basis av säsongrensade serier; ingen barometer för Malta; uppgift om Frankrike saknas på grund av att serien brutits;
medeltal för kortare period: Luxemburg 1/2002-, Cypern, Litauen och Polen 1/2001-, Slovakien 4/1999-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, October 2005 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2005, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 28.11.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2005/11/kbar_2005_11_2005-11-28_tie_001_sv.html