Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.4.2006

Konsumenternas förtroende fortfarande sjunkande i april

Konsumenternas förtroendeindikator som sammanfattar finländarnas syn på ekonomin var 9,4 i april. I mars var förtroendeindikatorn 12,6 och i februari ännu 17,0. Förtroendeindikatorns medeltal efter lågkonjunkturen i början av 1990-talet är 13,5. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer, som bygger på intervjuer som gjordes mellan den 3 och 20 april med 1 514 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försämrades klart bara uppfattningarna om hushållens möjligheter att spara jämfört med föregående månad. Konsumenterna ansåg dock att möjligheterna att spara ändå är utmärkta. I övrigt var förväntningarna på utvecklingen av den egna ekonomin fortfarande ljusa, i april övervägde många t.ex. att köpa bostad. Däremot blev uppfattningarna om Finlands ekonomi och i synnerhet utvecklingen av arbetslösheten fortsättningsvis lite dystrare.

Konsumenternas syn på ekonomin i april 2006

  April 2006 nettotal Mars 2006 nettotal April 2005 nettotal Medeltal 10/95-4/06
Konsumenternas förtroendeindikator 9,4 12,6 13,5 13,5
Indikatorns delfaktorer:        
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 11,0 11,3 11,9 9,3
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 41,6 50,9 40,2 32,6
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget -1,8 -0,1 4,4 6,8
Arbetslösheten i Finland om 12 mån. jämfört med nuläget -13,3 -11,8 -2,5 5,4
Övriga:        
Inflationen om 12 mån., % 2,4 2,2 2,1 1,9
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 0,9 3,7 6,0 ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 29,4 32,1 31,4 25,0
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 24,1 24,7 26,4 20,8
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 21,2 18,1 17,9 6,1
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 26,4 23,9 33,0 23,2
Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I april trodde 24 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 26 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var för ett år sedan 27 och 18 procent. I april litade 30 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I april bedömde 47 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 26 procent trodde att arbetslösheten minskar. För ett år sedan var motsvarande andelar 33 och 29 procent. Av de sysselsatta antog 16 procent i april att risken för arbetslöshet ökat för deras egen del under de senaste månaderna och 14 procent antog åter att risken hade minskat.

I april förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,4 procent under de följande 12 månaderna. I april ifjol var motsvarande inflationsförväntning 2,1 procent.

I april ansåg 72 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån är god. Av hushållen planerade 14 procent att ta lån inom ett år. 67 procent av konsumenterna ansåg i april att det är fördelaktigt att spara. 62 procent av hushållen hade sparat och 76 procent trodde att de kan spara under det följande året. Månaden innan var motsvarande andelar 65 och 81 procent.

I april ansåg 46 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Hushållen hade ett stort antal planer bl.a. på att skaffa hemelektronik. 19 procent av hushållen tänkte ganska eller mycket säkert köpa bil och 11 procent bostad inom ett år. Planer på att köpa bostad ökade igen efter nedgången i mars.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-4/2006

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands
ekonomi 10/1995-4/2006

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, mars 2006
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-3/2006*

*räknat på basis av säsongrensade serier; uppgift om Frankrike riktningsgivande på grund av att serien brutits;
medeltal för kortare period: Malta 11/2002-, Luxemburg 1/2002-, Cypern, Litauen och Polen 1/2001-, Slovakien 4/1999-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, March 2006 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2006, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2006/04/kbar_2006_04_2006-04-27_tie_001_sv.html