Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.7.2007

Konsumenternas förtroende för ekonomin starkt

Konsumenternas förtroende för ekonomin var fortfarande starkt i juli, även om det försvagades något från föregående månad. Konsumenternas förtroendeindikator var i juli 18,5, då den i juni var 20,4. Förtroendet för ekonomin var samtidigt klart starkare än för ett år sedan och klart starkare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 2-20 juli 1 538 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var det förväntningarna på möjligheter att spara som minskade något i juli jämfört med föregående månad. Utsikterna för att kunna spara var dock fortfarande utmärkta. De övriga delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var i juli nästan oförändrade. Konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi var fortsättningsvis svaga. Däremot trodde man starkt på en minskning av arbetslösheten liksom i juni.

Konsumenternas syn på ekonomin i juli 2007, nettotal*

  Medelvärde
10/95-7/07
Maxvärde
10/95-7/07
Minvärde
10/95-7/07
Juli
2006
Juni
2007
Juli
2007
Läget***
Konsumenternas förtroendeindikator 13,8 21,8 3,5 14,4 20,4 18,5 ++
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,5 14,1 2,3 9,1 12,2 11,4 +
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
34,1 51,8 10,9 45,3 51,8 45,1 ++
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
6,3 21,7 - 14,0 0,2 3,6 2,6 -
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,5 27,6 - 22,7 3,1 14,1 14,8 +
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån., procent
2,0 3,1 0,7 2,4 2,5 2,6  
Risken för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten**
4,0 6,6 0,8 4,7 5,1 6,1 ++
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
25,7 35,1 14,7 30,8 34,0 32,5 ++
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
21,0 37,7 - 2,1 29,0 14,6 22,3 +
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
8,4 33,7 - 19,6 22,3 33,1 33,7 ++
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
22,2 42,0 - 13,5 24,8 3,6 3,7 -
* Nettotaleterhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.
** Risken för egen arbetslöshet har frågats bara från mars 2004.
*** ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, - - Läget är mycket svagt.

I juli trodde 25 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 19 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. I juli litade 30 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I juli litade 48 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 19 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande siffror 37 och 30 procent. Av de sysselsatta antog 17 procent i juli att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 10 procent åter antog att risken hade ökat.

I juli förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,6 procent under de följande 12 månaderna. Det långsiktiga medelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,0 procent.

I juli antog 78 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. För ett år sedan var andelen 68 procent. 65 procent av hushållen hade sparat och 77 procent trodde att de kan spara under det följande året. Mest sparar konsumenterna för sämre tider, återbetalning av lån eller för en semesterresa. De mest populära placeringsobjekten är, näst efter bankkonton, olika fonder.

I juli ansåg 53 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 71 procent. Av hushållen planerade 11 procent att ta lån inom ett år. Detta är något färre än tidigare.

Av konsumenterna bedömde 47 procent i juli att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Många hushåll planerade att använda pengar bl.a. för att inreda hemmet och köpa hemelektronik. 33 procent av hushållen ämnade köpa en digitalbox under hösten. 17 procent av hushållen avsåg att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-7/2007

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands
ekonomi om ett år 10/1995-7/2007

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, juni 2007
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-6/2007*

*räknat på basis av säsongrensade serier
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, June 2007 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2007, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.7.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2007/07/kbar_2007_07_2007-07-27_tie_001_sv.html